loading

● ترتیب ضمایر قبل از فعل

بسیاری از فعل ها با دو ضمیر مفعولی ساخته می شوند. چندین ترکیب محتمل است.

– ترکیب ۱

ضمیر en همیشه در جایگاه دوم است.

nous en

vous en

leur en / les en

s’en

m’en

t’en

lui en / l’en

s’en

Je viens d’acheter un four à micro-ondes. Je m’en sers souvent. (se servir de)

به تازگی یک فر مایکروویو خریدم. من خیلی از آن استفاده می کنم. (استفاده کردن از)

Alice adore les orchidées. Je lui en offrira une pour sa fête. (offrir qqch à qqn)

آلیس عاشق ارکیده است. من یکی برای جشنش هدیه خواهم داد. (هدیه دادن چیزی به کسی)

C’est un projet intéressant ; je vous en parlerai en detail demain. (parler de qqch à qqn)

این پروژه جالبی است. فردا در مورد آن با شما صحبت خواهم کرد. (صحبت کردن درمورد چیزی با کسی)

نکته: ترکیب l’en و les en ، ترکیبات متداولی نیست.

Ils m’ont fait un cadeau et je vais les en remercier tout de suit. (remercier qqn de qqch)

آنها به من یک کادو دادند و من بلافاصله بابت آن از آنها تشکر می کنم. (تشکر کردن از کسی بابت چیزی)

_ در صحبت کردن تمایل به حذف en داریم:

… je vais les remercier tout de suit

– ترکیب ۲ 

se + le

se + la

se + les

te + le

te + la

te + les

me + le

me + la

me + les

se + le

se + la

se + les

vous + le

vous + la

vous + les

nous + le

nous + la

nous + les

(Tu as besoin de ces documents? Je te les apporterai demain. (apporter qqch à qqn

به این مدارک احتیاج داری؟ فردا آنها را برات میارم. (آوردن چیزی برای کسی)

(Chaque fois que nous lui demandons sa camionnette, il nous la prête volontiers. (prêter qqch à qqn

هر بار که ما از او کامیونتش را درخواست می کنیم، او با کمال میل آنرا به ما قرض می دهد. (درخواست کردن چیزی از کسی)

Pour une bonne hygène des dents, il faut se les laver tous les jours. (se laver qqch)

برای بهداشت دندان ها، باید هر روز آنها را بشوریم. (شستن چیزی)

– ترکیب ۳

les + lui

les + leur

la + lui

la + leur

le + lui

le + leur

Il voulait avoir l’adresse de la cilinique du sport. Je la lui ai donnée. (donner qqch à qqn)

او آدرس کلینیک ورزشی را میخواست. من آنرا به او دادم. (دادن چیزی به کسی)

Mes amis ne connaissaient pas cet excellent restaurant. Je le luer ai vivement  recommandé. (rocommander qqch à qqn)

دوستانم این رستوران فوق العاده را نمی شناختند. من عمیقا آنرا به آنها توصیه کردم. (توصیه کردن چیزی به کسی)

نکته: در صحبت کردن تمایل به حذف le, la, les داریم:

Il voulait avoir l’adresse de la cilinique du sport. Je lui ai donné.

– ترکیب ۴

nous y

vous y

les y

s’y

m’y

t’y

l’y

s’y

Est-ce que ton travail te plaît

Oui, je m’y intéresse beaucoup. (s’intéresser à qqch)

آیا تو کارت را دوست داری؟

بله، من بسیار به آن علاقه دارم. (علاقه داشتن به چیزی)

Est-ce que tu viens avec nous au café?

Oui, je vous’y retrouvera à midi. (retrouver qqn quelaue part)

آیا تو با ما به کافه می آیی؟

بله، ظهر شما را آنجا میبینم. (دیدن کسی در جایی)

● جدول ترتیب ضمایر

۵ ۴ ۳ ۲ ۱
verbe + en y

lui

leur

le

la

les

me

te

nous

vous

se

sujet

– ضمایر y و en هرگز با هم نمی آیند، مگر با il y a.

J’y ai mis des fleurs

من در آن گل گذاشتم.

J’en ai mis dans un vase

من آنها را درون گلدان گذاشتم.

– ضمایر ستون های ۱ و ۳ یا ۳ و ۴ نمی توانند باهم استفاده شوند.

On m’a présenté au directeur.  =>  On m’a présenté à lui.

من به مدیر معرفی شدم.  =>  من به او معرفی شدم.

J’ai téléphoné à mes parents en Angleterre.

 =>  Je leur ai téléphoné en Angleterre.

من در انگلستان با والدینم تماس گرفتم.  =>  من در انگلستان با آنها تماس گرفتم.

– در جملات منفی جایگاه ضمایر مفعولی تغییری نمی کند.

Quand Madam Legrand prendra-t-elle sa retrait? Elle ne la prendra pas avant deux ans

خانم لگراند کی بازنشستگی اش را می گیرد؟ او تا دو سال دیگر آنرا نمی گیرد.

Je ne connaissais pas cette histoire. Vous ne m’en aviez jamais parlé

من این داستان را نمی دانستم. تو هرگز در مورد آن حرف نزده بودی.

* در زمان های ترکیبی، ضمایر مفعولی همیشه قبل از فعل کمکی می آیند.

Tu connais le musée Picasso? Moi, j’y suis allé trois fois

تو موزه پیکاسو را می شناسی؟ من، من سه با رفتم آنجا.

J’ai envoyé une carte postal à mes parents? Je leur en ai envoyé une

من برای والدینم کارت پستال فرستادم؟ من یکی برایشان فرستادم.

● در جملات امری مثبت

۱. جایگاه ضمایر

– در جملات امری مثبت ضمایر بعد از فعل آمده و با یک خط ربط به هم مربوط می شوند.

Tu veux de la crème

Prend-en !

خامه رو میخوای؟

بگیرش !

Si vous voulez joindre Madame Lescot, appelez-la sur son portable !

اگر میخوای با خانم لسکو ارتباط بگیری، به موبایلش زنگ بزن.

Il y a des soldes incroyable dans ce magasin. Courez-y !

اون مغازه فروش فوق العاده گذاشته. بدوئید اونجا !

* توجه: در جملات امری منفی مطابق معمول ضمایر مفعولی قبل از فعل می آیند.

N’en prends pas !               نگیرش

Ne le lui dites las !           بهش نگو

Ne l’appelez pas !     بهش زنگ نزن

– در اول شخص و دوم شخص مفرد از pronom tonique استفاده می کنیم.

Ècoutez-moi !          به من گوش بده

Assieds-toi !                            بشین

* توجه: در جملات امری منفی از me و te استفاده می کنیم

Ne m’écoute pas !    به من گوش نده

Ne t’assieds pas !                   نشین

۲. ترتیب ضمایر

دو ترکیب محتمل است.

– ترکیب ۱

moi

toi

lui

nous

vous

leur

+

verbe + le

verbe + la

verbe + les

 

Passe-moi le pain. Passe-le-moi

نان رو بده من. اون رو بده من !

Le docteur Lefort veut voir vos radios. Montrez-les-lui !

دکتر میخواد عکسهای شما رو ببینه. نشانش بدید !

Nous ne comprenons pas cette phrase. Expliquez-la-nous !

ما این جمله رو نمی فهمیم. برامون توضیحش بدید.

*نکته: در دوم شخص مفرد برای تلفظ راحت تر، برای فعل aller و فعلهایی که با e تمام می شوند، قبل از ضمایر en و y، انتهای آنها s می آید.

Vas-y !                    برو اونجا

Achètes-en        اون رو بخر

– ترکیب ۲

en +

‘m

‘t

lui

nous

vous

leur

+ Verbe

Achète des ballons aux enfants !

=>  Achète-leur-en !

برای بچه ها بادکنک بخر !

=> اون رو برای بچه ها بخر.

Il n’a pas d’argent sur lui.

=>  Donne-lui-en un peu !

اون هیچ پولی نداره.

=> کمی از اون بهش بده.

Donne-moi du fromage !

=>  Donne-m’en !

به من پنیر بده !

=> اون رو بده من !

*نکته: ترکیب m’y، t’y، nous-y، vous-y، les-y بسیار نادر است.

Emmène les enfants à la piscine

=> Emmène-les-y.

بچه ها را به استخر ببر.

= آنها را به آنجا ببر.

● فعل هایی که همراه با مصدر می آیند.

وقتی فعلی همراه با مصدر می آید، ضمیر مفعولیِ مصدر، قبل از خودش می آید.

Ils veulent aller en Thaïlande.

=> Ils veulent y aller. (= en Thaïlande, complément de aller)

آنها می خواهند به تایلند بروند.

=> آنها می خواهند به آنجا بروند. (= به تایلند، مفعول رفتن)

Ce grand savant vient de recevoir le prix Nobel.

=> Il vient de le recevoir. (= le prix Nobel)

این دانشمند بزرگ جایزه نوبل را دریافت کرد.

=> او آن را دریافت کرد. (= جایزه نوبل)

Il n’y a plus de pain. Va en acheter, s’il te plaît ! (= du pain)

نان تمام شده. برو بخر لطفا ! (= نان)

J’ai une adresse internet. Je vais vous la communiquer. (= l’ adresse)

من یک آدرس اینترنتی دارم. آن را به شما خواهم داد.

* موارد خاص

ضمایر مفعولی فعل مصدر در بعضی موارد خاص قبل از فعل اول خواهند آمد:

– faire + مصدر ; laisser + مصدر ; envoyer + مصدر

Cette histoire fait rire les enfants

=> Elle les fait rire.

این قصه کودکان را می خنداند.

= آن آنها را می خنداند.

Quand j’étais petit, j’avais mal au dos. On m’a fait faire de la gymnastique

وقتی کوچک بودم، کمردرد گرفتم. مجبور شدم ژیمناستیک انجام بدم.

Mathieu devait rester à l’hopital une semaine mais on l’a laissé sortir au bout de quatre jours

متیو باید یک هفته در بیمارستان میماند اما بعد از ۴ روز به او اجازه دادند آنجا رو ترک کند.

Où est Martin? Je l’ai envoyé faire des courses au supermarché

مارتین کجاست؟ من او را فرستادم از سوپرمارکت خرید کنه.

*توجه: در جملات امری مثبت ضمیر بعد از فعل اول آمده و با خط ربط به آن وصل می شود.

Faites-le entrer !                بگذار او داخل شود

Laissez-moi parler !    اجازه بدهید حرف بزنم

Regarder-les danser !          رقص آنها را ببین

افعال ادراکی + مصدر : (دیدن) voir، (نگاه کردن) regarder، (گوش دادن) écouter، (شنیدن) entendre، (حس کردن) sentir

Il aimait les oiseaux et il les écoutait chanter au petit matin

او عاشق پرنده هاست و صبح زود به صدای آنها گوش میدهد.

Connaissez-vous cet acteur

Oui, je l’ai vu jouer dans une pièce de Ionesco

این بازیگر را میشناسی؟

بله، من بازی او را در نمایشنامه یونسکو دیدم.

 

ترتیب و جایگاه ضمایر مفعولیضماير مفعولی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *