loading

ضمایر مفعولی قبل از فعل قرار میگیرند، در تمامی حالات به جز جملات امری، در تمامی زمان ها و تمامی اشکال.

En / le, la, les

این ها ضمایر مفعولی مستقیم (complément d’objet direct) سوم شخص هستند و به جای اسم افراد و یا اشیاء می آیند.

۱. En

• جایگزین اسم هایی میشود که با حرف تعریف جزء de la، du یا de l آمده باشند.

Voulez-vous du thé ? Oui, j’en veux bien

شما چایی می خواهید؟ بله، میخوامش.

? Est’ce que vous avez de la famille à Paris ? Non, je n’en ai pas

شما هیچ فامیلی در پاریس دارید؟ نه، من ندارم.

De l’eau, il faut en boire souvent quand on fait du sport

آب، ما باید هنگام ورزش کردن اون رو بیشتر بخوریم.

• جایگزین اسم هایی میشود که با حرف تعریف نامشخص une، un یا des آمده باشند.

? Est-ce que vous avez une photo d’identité

Oui, j’en ai une. / Non, je n’en ai pas

آیا شما عکس پرسنلی دارید؟

بله، من یکی دارم. / نه، من ندارم.

* در فرم خبری یا سوالی باید un یا une تکرار شود. اما در فرم منفی نباید آنرا تکرار کنیم.

? J’ai un ordinateur portable. Et vous, en avez vous un

Non, je n’en ai pas

من یک لپتاپ دارم. و شما، شما دارید؟

نه، من ندارم.

Tu a des amis français

Oui, j’en ai un qui habite Nice et un qui vit à Marseille

تو دوستان فرانسوی داری؟

بله، یکی دارم که در نیس و یکی در مارسی زندگی میکند.

• جایگزین اسم هایی میشود که با عبارات کمّی آمده باشند. مانند beaucuop de, trop de, assez de, un kilo de, un boîte de, pluseurs, quelque un(e)s, aucun(e), etc

? Est-ce que tu a vu beaucoup de film de Truffaut

Oui, j’en ai vu beaucoup / pluseurs / un grand nombre, etc

آیا فیلم های زیادی از تروفو دیدی؟

بله، خیلی / زیاد / تعداد زیادی دیدم.

? Combien d’enfants ont les Fontaine

Ils en ont trois

فونتن ها چندتا بچه دارند؟

آنها سه تا دارند.

Normalement, tous les participants au congrés doivent porter un badge. Mais j’en vois quelqu’uns qui n’en ont pas

به طور معمول، تمامی شرکت کنندگان در کنگره باید نشان بزنند. اما من بعضی ها را دیدم که آنرا نزده بودند.

.Puisque tu as aimé ce roman de M. Duras, si tu veux, j’en ai d’autres à te prêter

چون تو رمان آقای دوراس رو دوست داشتی، اگه بخوای، یکی دیگه دارم برای قرض دادن بهت.

* آن همچنین در ساختارهای غیر شخصی مانند il y a, il manque, il faut, il reste و غیره بکار میرود.

Y a-t-il encore du champagne à la cave

Oui, il en reste une caisse

در انبار بازهم شامپاین هست؟

بله، یک جعبه باقی مانده است.

Tous les étudiants sont là, il n’en manque aucun.

تمام دانش آموزان آنجا هستند، هیچکس گم نشده است.

۲. Le, la, les

این ها اشاره به اشخاص و یا اشیاء معین دارند. جایگزین اسم هایی می شوند که با حرف تعریف مشخص، صفات ملکی و یا صفات اشاره آمده باشند.

 Nous vendrons { la maison, notre maison, cette maison } =>  Nous la vendrons.

ما {خانه، خانه مان، این خانه} را می فروشیم => ما آنرا می فروشیم.

Est-ce que tu as vu le dernier film de Speilberg

Oui, je l’ai vu / Non, je ne l’ai pas vu

آیا تو آخرین فیلم اسپیلبرگ رو دیدی؟

بله، من آنرا دیدم / خیر، من آنرا ندیدم.

Les Duchemin, je les connais depuis plus de dix ans.

خانواده دوشمن، من بیش از ۱۰ ساله که آنها رو میشناسم.

نکته: le و la در مواجهه با حروف صدادار و h ادغام می شوند.

J’écoute Jean. Je l’écoute

۳. En یا le, la, les

مقایسه :

J’ai lu un livre    => J’en ai lu un

من یک کتاب خواندم => من یکی از آن را خواندم.

J’ai lu ton livre   => Je l’ai lu

من کتاب تورا خواندم => من آنرا خواندم.

J’ai lu des livres    => J’en ai lu

من کتابهایی را خواندم => من آنها را خواندم.

J’ai lu ces livres     => Je les ai lus

من این کتاب ها را خواندم => من آنها را خواندم.

J’ai lu quelques livres de cet auteur    => J’en ai lu quelques-uns

من چند کتاب این نویسنده را خواندم => من چندتا از آنها خواندم.

J’ai lu tous les livres de cet auteur   => Je les ai tous lus

من تمام کتاب های این نویسنده را خواندم => من تمام آنها را خواندم.

Je n’ai lu aucun livre de cet auteur => je n’en ai lu aucun

من هیچ یک از  کتاب های این نویسنده را نخواندم => من هیچ یک از آنها را نخواندم.

– به جای مفعول مکان که با de آمده باشد.

? D’où viens-tu? De la piscine

Oui, j’en viens. J’y suis allé avec Luc. (venir de)

از کجا میای؟ از استخر؟

بله، از آنجا میام. با لوک رفته بودم آنجا.

Les membres du jury se sont réunis à ۱۵ h dans la salle 304 et ils en sont sortis à ۱۹ h (sortir de)

اعضاء هیئت منصفه در ساعت ۱۵ در اتاق ۳۰۴ جمع می شوند و ساعت ۱۹ از آنجا خارج می شوند.

* ضمیر en می تواند بیانگر علت نیز باشد.

Il a beaucoup de soucis et il en a perdu le sommeil. (= à cause de ses soucis)

او نگران بود و به همان علت خوابش نمی برد. (= به علت نگرانی)

۲ – y

– به جای اسم اشیائی می آید که با حرف اضافه à آمده باشد.

Il adore les échecs et il y joue très souvent. (jouer à)

او شطرنج دوست دارد و اغلب آنرا بازی می کند.

J’ai fait un rêve très étrange et j’y ai pensé tout la journée. (penser à)

خواب بدی دیدم و تمام زور را به آن فکر می کردم.

Avez-vous assisté à la conférence de M. Dubois

Oui, j’y ai assisté. (assister à)

آیا شما در کنفرانس آقای دوبوا شرکت کردید؟

بله، من در آن شرکت کردم.

– به جای مفعول مکان که با à, dans, en, sur, sous و غیره آمده باشد.

Depuis quand habitez-vous à Brest?

Nous y habitons depuis un an. (=à Brest)

چند وقته که شما در برست زندگی می کنید؟

ما یک ساله که آنجا زندگی می کنیم.

Tiens ! J’avais vous un bel oiseau sur la branche mais maintenant il n’y est plus. (= sur la branche)

یک پرنده زیبا روی شاخه دیده بودم اما الآن دیگه اونجا نیست.

Depuis combien de temps travaillez-vous dans cette entrepris?

J’y travaille depuis six mois. (= dans cette entrepris)

چند وقته که در این شرکت کار می کنی؟

شش ماهه که آنجا کار می کنم.

نکته: برای تلفظ راحتتر، از y در مقابل زمان آینده و conditionnel présent فعل aller استفاده نمی کنیم.

? Est-ce que tu iras à la piscine

Oui, j’irai sûrement.

آیا تو به استخر خواهی رفت؟

بله، قطعا خواهم رفت.

ضماير مفعولیضمایر در زبان فرانسه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *