loading

ضمایر خنثی Les pronoms neutres

 

این ضمایر جایگزین یک اسم و یا یک گروه اسمی می شوند.

 

  1. Le

– جایگزین یک attribut (ویژگی) می شود، چه صفت باشد چه اسم. و تغییرناپذیر است.

Suzanne est bonne en mathématiques mais elle l’est moins en physique. (l’ = bonne)

سوزان در ریاضی خوب است اما در فیزیک کمتر.(خوب)

Van Gogh n’était pas célèbre de son vivant mais l’est devenu après sa mort. (l’ = célèbre)

ون گوگ در زمان حیاتش معروف نبود اما بعد مرگش شد. (معروف)

 

Les œuvres de cet écrivain sont traduites en français, mais elle ne le sont pas en espagnol. (le = traduites)

آثار این نویسنده به فرانسوی ترجمه شده اما به اسپانیایی نشده. (ترجمه)

 

Madame Roche a été élue conseillère municipale de sa ville et elle l’est restée pendant dix ans. (l’ = conseillère municipale)

خانم روش به عنوان مشاور شورای شهر انتخاب شد و ده سال در آنجا ماند. (مشاور شورای شهر)

 

– جایگزین یک عبارت کامل می شود.

Un nouvel espace vert va étre aménagé dans notre quartier. Je l’ai lu dans le journal.

(= qu’ un nouvel espace vert va étre aménagé …)

یک فضای سبز جدید در محله ما بزودی درست خواهد شد. من اون رو در روزنامه خواندم. (= اینکه یک فضای سبز جدید … بزودی درست خواهد شد)

 

Il faut absoulement améliorer la sécurité routière. Tout le monde le récalme. (= qu’on améliorer la sécurité routière)

ایمنی جاده ای باید بهبود پیدا کند. همه مردم خواهان آن هستند. = که ایمنی جاده ای بهبود پیدا کند)

 

Quand arrivez vous? Dites-le-nous au plus vite ! (= quand arrivez vous)

کی رسیدی؟ سریع به ما بگو. (= کی رسیدی)

 

  1. En

جایگزین یک گروه اسمی عبارت کامل از فعل یا صفت که با حرف اضافه de آمده باشد.

Jean réve “de faire de parachute” mais moi, je ‘en ai aucune envie.

ژان رویای چتربازی دارد اما من میلی به آن ندارم.

 

Il ne tient aucun compte de ce qu’on lui dit.

=> Il n’en tient aucun compte.

او اصلا به چیزهایی که بهش میگیم توجه نمیکنه.

=> او اصلا به اونها توجه نمیکنه.

 

  1. En یا le

– ضمیر en وقتی جایگزین یک عبارت می شود که فعل یا صفت با حرف اضافه de ساخته می شوند.

Je suis sûr que ce mot s’écrit comme ça

(j’en suis sûr. (= être sûr de  <=

من مطمئنم که این کلمه به اینصورت نوشته میشه.

=> من از آن مطمئنم (= مطمئن بودن از)

 

Je me suis aperçu que je m’étais trompé.

(Je m’en suis aperçu. (= s’apercevior de  <=

من پی بردم که اشتباه کردم.

=> من به آن پی بردم (= پی بردن به چیزی)

 

– ضمیر le جایگزین “de + مصدر” می شود در ساختارهای فعلی مدل درخواست از کسی برای انجام کاری، در قیاس با دیگر ساختار این فعل:

درخواست چیزی از کسی.

Elle a demandé au serveur d’apporter le menu.

(Elle le lui a demandé. (= d’apporter le men  <=

او از گارسون درخواست کرد منو را بیاورد.

=> او از او درخواست آن را کرد. (= آوردن منو)

 

– این ها فعلهایی ازین دست هستند: (ممنوع کردن) interdire، (با خود عهد بستن) promettre، (اجازه دادن) permettre، (آرام کردن) détendre، (توصیه کردن) conseiller، (پیشنهاد کردن) proposer و غیره.

(Dites à Vincent d’arriver avant midi. Dites-le-lui ! (= d’arriver avant midi

به وینسنت بگو که قبل از ظهر برسد. به او آنرا بگو. (= که قبل از ظهر برسد)

 

Le maire à promis aux habitants de la ville d’aménager des pistes cyclables.

(Il le leur a promis. (= d’aménager des pistes cyclables)  <=

شهردار به شهروندان قول داد که مسیرهای دوچرخه سواری را مرتب کند.

=> او به آنها قول آنرا داد. (= مرتب کردن مسیرهای دوچرخه سواری)

 

  1. Y

جایگزین یک گروه اسمی و یا عبارت می آید که با حرف اضافه à آمده باشد.

J’ai renoncé à partir en vacances ce mois-ci parce que j’ai trop de travail.

(J’y ai renoncé parce que j’ai trop de travail. (= à partir en vacances  <=

من از رفتن به تعطیلات در این ماه صرف نظر کردم زیرا خیلی کار دارم.

=> من از آن صرف نظر کردم زیرا خیلی کار دارم. (= رفتن به تعطیلات)

 

(L’équipe de football da le ville a gagné le match. Personne ne s’y attendait. (= à ce que l’équipe gagne le match

تیم فوتبال شهر مسابقه را برد. هیچ کس انتظارش رو نداشت. (= که تیم مسابقه را ببرد)

 

(Il faut que tu t’inscrives sur les listes électorales avant le 31 décembre. Penses-y! (= à t’inscrire

تو باید قبل از ۳۱ دسامبر در لیست انتخاباتی ثبت نام کنی. بهش فکر کن. (= به ثبت نام)

 

● حذف ضمایر خنثی le, y , en

بعد از برخی فعلهایی که همراه با مصدر می آیند مانند (قبول کردن) accepter، (سعی کردن) essayer، (ادامه دادن) continuer، (جرئت کردن) oser، (شروع کردن) commencer، (یاد گرفتن) apprendre، (تمام کردن) finir، (رد کردن) refuser، (فراموش کردن) oublier، (موفق شدن) réussir، (دانستن) savoir، (توانستن) pouvoir و غیره از ضمایر خنثی استفاده نمی کنیم. همچنین می توانیم مصدر را تکرار کنیم.

 

? Est-ce que tu sais conduire 

Oui, je sais. / Oui, je sais conduire.

تو رانندگی بلدی؟

بله، بلدم. / بله، رانندگی بلدم.

 

? As-tu fini de déjeuner

Oui, j’ai fini. / Oui, j’ai fini de déjeuner.

تو صبحانه خوردن رو تمام کردی؟

بله، تمام کردم. / بله، صبحانه خوردن رو تمام کردم.

 

? Est-ce qu’il osera entrer

Non, il n’osera pas. / Non, il n’osera pas entrer.

آیا او جرات داره بره داخل؟

نه، نداره. / نه، جرات نداره.

 

* موارد خاص

– فعلهای aimer و vouloir با قید bien تشدید می شوند.

? Est-ce que tu aimerais faire de la plongée sous-marine

Oui, j’aimerais bien.

آیا تو غواصی رو دوست داری؟

بله، خیلی دوست دارم.

 

? Vous voulez boire un café

(Oui, je veux bien. (=j’accepte

میخوای قهوه بخوری؟

بله، خیلی میخوام. (= قبول می کنم)

 

– بعد از فعلهای (دوست داشتن) aimer، (متنفر بودن) détéster، (پیدا کردن) trouver و غیره در جمله های با ارزش کلی به جای ضمیر خنثی le از ça استفاده می کنیم.

? Est-ce que tu amies faire des voyages

Oui, j’aime beaucoup ça.

آیا سفر کردن رو دوست داری؟

بله، خیلی آنرا دوست دارم.

 

Faire la cuisine, je trouve ça ennuyeux.

آشپزی کردن، به نظرم خیلی خسته کننده ست.

ضمایر خنثیضمایر در زبان فرانسه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *