loading

جملات پرسشی La phrase interrogative

 

دو نوع ساختار پرسشی داریم :

 1. ساختار پرسشی کلی که با “بله” یا “خیر” پاسخ داده می شود.

?Est-ce qu’on peut acheter des billet de train dans votre agence

Non monsieur, c’est impossible. Il faut aller à la gare.

آیا میتوانم در آژانس شما بلیط قطار بخرم؟

نه آقا، ممکن نیست. باید به ایستگاه قطار بروید.

 

 1. ساختار پرسشی جزئی که مربوط به یک جزء از جمله است.

?Quand partez-vour pour l’Italie

Demain après-midi.

کی به ایتالیا می روی؟

فردا بعد از ظهر.

 

– حالات پرسشی بسته به سطح زبان متفاوت است : زبان دوستانه، زبان متداول، زبان ادبی

جملات پرسشی همیشه با علامت سوال (؟) تمام می شوند.

 

 • ساختار پرسشی کلی

پرسش مربوط به کل جمله است و پاسخ “بله” یا “خیر” است.

 

 1. ساختارهای پرسشی

۳ ساختار پرسشی وجود دارد.

 

– آهنگ صدا: با صدا نشان می دهیم (زبان دوستانه)

Vous savez conduire? Oui, bien sur.

رانندگی بادی؟ بله، مطمئناً.

 

Tu as compris ce que j’ai dit ? Non, pas très bien.

چیزی که بهت گفتم فهمیدی؟ نه خیلی خوب.

 

On peut entrer? Oui, je vous en prie.

ما میتونیم بیاییم تو؟ بله، خواهش می کنم.

 

– (زبان متداول) حالت خبری + … Est-ce que

 – Est-ce que vous savez conduire? Oui, bien sur.

آیا رانندگی بادی؟ بله، مطمئناً.

 

– Est-ce que tu as compris ce que j’ai dit ? Non, pas très bien

آیا چیزی که بهت گفتم فهمیدی؟ نه خیلی خوب.

 

– Est-ce qu’on peut entrer? Oui, je vous en prie.

آیا ما میتونیم بیاییم تو؟ بله، خواهش می کنم.

 

– معکوس کردن فاعل (زبان ادبی)

در این حالت یک خط تیره بین فعل و ضمیر قرار میگیرد.

Avez-vous lu le dernier article de Jean Dupont ? Oui, je l’au lu hier.

تو آخرین مقاله ژان دوپون رو خوندی؟ بله، دیروز خواندم.

 

Peut-on tolérer la violence ? Non, en aucun pas.

آیا خشونت قابل تحمل است؟ نه، به هیچ وجه.

 

* چند نکته :

 1. اغلب به جای بله عبارات زیر را می شنویم:

Tout à fait, totalement, effectivement, absolument

 

Vous habitez bien ici ? Tout à fait.

اینجا راحت زندگی می کنی؟ کاملا.

 

 1. عبارت n’est pas در آخر جمله پرسشی، نشان میدهد که ما تقریبا از جواب مطمئنیم.

Vous avez des enfants, n’est pas ? Oui, j’en est deux.

شما بچه دارید، نه؟ بله، دوتا دارم.

 

Vous n’êtes pas marié, n’est pas ? Non, pas encore.

ازدواج نکردی، نه؟ نه هنوز.

 

 1. عبارت Je peux تبدیل به Puis-je می شود.

?Puis-je vous poser une question

میتونم یک سوال ازتون بپرسم؟

 

– وقتی که فعل با حرف صدادار تمام می شود، برای تلفظ راحت تر، یک حرف t بین فعل و ضمیر فاعلی اضافه می شود.

?Y a-t-il quelqu’un dans la maison

کسی در خانه هست؟

 

?Ta sœur, quand arrive-t-elle

خواهرت، کی میرسه؟

 

– وقتی فاعل اسم باشد، همان قبل از فعل میماند، اما یک ضمیر هم بعد از فعل می آید.

Cette table est-elle à vendre ? Non, elle est déjà vendre.

این میز فروشیه؟ نه، قبلا فروخته شده.

 

Le directeur accepte-t-il de recevoir un client après 19 heures? Oui, parfois.

مدیر قبول کرد که بعد از ساعت ۱۹ مشتری ببینیم؟ بله، گاهی.

 

Ce violoniste a-t-il joué dans l’orchestre de Radio-France ? Oui, en 2000.

این ویولونیست در ارکستر رادیو فرانسه موسیقی میزد؟ بله، در سال ۲۰۰۰.

 

 1. حالت پرسشی-منفی

حالت پرسشی میتواند با حالت منفی ترکیب شود. وقتی سوال منفی است جواب مثبت به جای “si”، “oui” است.

Vous navez pas d’enfants ? Si, j’en est deux.

شما بچه ندارید؟ چرا، دوتا دارم.

 

Est-ce que ce n’est pas monsieur Verdier, l’actuel ministre des sports ? Si, c’est lui.

آیا او آقای وریدر، وزیر کنونی ورزش نیست؟ چرا، خودشه.

 

La forteresse de la Bastile n’était-elle pas une prison avant la Révolution ? Si, c’est bien connu.

آیا قلعه باسیل قبل از انقلاب زندان نبود؟ چرا، اون خیلی معروفه.

 

مقایسه :

Tu viens déjeuner ? Oui, j’artive.

ناهار میای؟ آره، میرسم.

 

Tu ne viens pas déjeuner ? Si, j’artive.

ناهار نمیای؟ چرا، میرسم.

 

 • ساختار پرسشی جزئی

پاسخ به هیچ وجه بله یا “خیر” نیست. سوال مربوط به یک جزء از جمله است : فاعل، مفعول مستقیم یا ضمنی. برای آن از کلمات پرسشی استفاده می شود : ضمایر، صفات، قیدها.

■ ضمایر پرسشی

ضمایر بسته به اینکه سوال در مورد کسی است یا چیزی، متفاوت است.

 

 1. Qui

ضمیر qui برای پرسیدن سوال در مورد هویت یک یا چند نفر مورد استفاده قرار می گیرد.

 

– تعیین هویت

(دوستانه) ?C’est qui, cette jeune fille

(متداول) ?Cette jeune fille, qui est-ce

(رسمی) ?Qui est cette jeune fille

.C’est ma sœur Anne –

آن دختر جوان کیست؟ او خواهرم آن است.

 

– فاعل : qui / qui est-ce qui

(متداول) ?Qui est-ce qui a téléphoné

(تمام سطوح زبان) ?Qui a téléphoné

C’est Alain.

چه کسی تماس گرفت؟ او الن است.

 

– مفعول مستقیم : qui / qui est-ce que

(دوستانه) ?Vous avez vu qui

(متداول) ?Qui est-ce que vous avez vu

(رسمی) ?Qui avez-vous vu 

Le directeur du magasin –

شما کی هستید؟ مدیر فروشگاه.

 

(دوستانه) ?Paul a rencontré qui

(متداول) ?Qui est-ce que Paul a rencontré

(رسمی) ?Qui Paul a-t-il rencontré

Son amie Virginie –

پل با چه کسی ملاقات کرد؟ دوستش ویرجین.

 

– مفعول با یک حرف اضافه : qui / + qui est-ce qu + حرف اضافه

(دوستانه) ?Vous écrivez à qui

(متداول) ?À qui est-ce que vous écrivez

(رسمی) ?À qui écrivez-vous

À mon professeur –

برای کی نامه می نویسید؟ به معلمم.

 

(دوستانه)?Paul est sorti avec qui

(متداول) ?Avec qui est sorti Paul

(متداول) ?Avec qui est-ce que Paul est sorti

(رسمی) ?Avec qui Paul est-il sorti

Avec son amie –

پل با چه کسی بیرون رفت؟ با دوستش.

 

نکته : به تکرار حرف اضافه در پاسخ دقت کنید.

?Pour qui sont ces gâteaux

Pour les enfants.

این کیک برای چه کسیست؟ برای بچه ها.

 

 1. Que / quoi

ضمایر que و quoi برای پرسیدن سوال در مورد یک شیء و یا یک ایده مورد استفاده قرار می گیرد.

 

– تعیین هویت

(دوستانه) ?C’est quoi, cet appareil

(متداول) ?Cet appareil, qu’est-ce que c’est

(رسمی) ?Cet appareil, qu’est-ce

C’est un télécopieur –

آن دستگاه چیست؟ آن یک دستگاه فکس است.

 

– فاعل : qu’est-ce qui (شکل یکسان برای تمام سطوح زبان)

Qu’est-ce qui a causé l’accident ? C’est un camion qui a dérapé.

چه کسی مقصر تصادف است؟ کامیونی که منحرف شد.

 

?En entend une alarme. Qu’est-ce qui se pase

صدای آژیر خطر میاد. چه اتفاقی افتاده؟

 

– مفعول مستقیم : que / qu’est-ce que

(متداول) ?Qu’est-ce qu’il veulent

(رسمی) ?Que veulent-ils

Ils veulent des informations –

آنها چه می خواهند؟ آنها اطلاعات می خواهند.

 

(متداول) ?Qu’est-ce qu’a répondu l’accusé

(متداول) ?Qu’est-ce que l’accusé a répondu

(رسمی) ?Qu’a répondu l’accusé

Je ne suis pas coupable –

متهم چه پاسخی داد؟ من متهم نیستم.

 

* در زبان دوستانه، بیشتر از quoi به جای que استفاده می شود. آهنگ صدا به سمت بالا می رود.

?Ils veulent quoi

آنها چی میخوان؟

?L’accusé a répondu quoi

متهم چه پاسخی داد؟

 

– مفعول با یک حرف اضافه : quoi + حرف اضافه

(دوستانه) ?Vous parlez de quoi

(متداول) ?De quoi est-ce que vous parlez

(رسمی) ?De quoi parlez-vous

Des vacances –

در مورد چی حرف میزنی؟ در مورد تعطیلات.

 

(دوستانه) ?Ces gens discutent de quoi

(متداول) ?De quoi discutent ces gens

(متداول) ?De quoi est-ce que ces gens discutent

(رسمی) ?De quoi ces gens discutent-ils

De politique –

این آدمها در مورد چی بحث می کنند؟ در مورد سیاست.

 

(دوستانه) ?Ils jouent à quoi

(متداول) ?À quoi est-ce qu’ils jouent

(رسمی) ?À quoi jouent-ils

Aux échecs –

آنها چه بازی می کنند؟ شطرنج.

 

اشیاء افراد
qu’est-ce qui       qui     

qui est-ce qui     

فاعل
    que     

qu’est-ce que     

qui     

 qui est-ce que     

 مفعول مستقیم
à    

par    

avec       +       quoi    

etc

à    

par    

avec       +       qui    

etc     

مفعول با

حرف اضافه

 

 1. Lequel, laquelle, lesquels, lesquelles

این ضمایر نشان دهنده یک یا چند شخص هستند که قبلا معین شده اند. آنها یک انتخاب را به دنبال دارند.

 

 • فاعل

Vous connaissez les sœur Lenoir. Laquelle est la plus jeune ? C’est Aline.

خواهران لنوار رو میشناسی. کدامشان جوانتر است؟ اَلین.

 

 • مفعول مستقیم

               (دوستانه) ?vous choisissez lequel     

(متداول)?Il y a deux menus ;lequel est-ce que vous choisissez

                (رسمی) ?lequel choisissez-vous

دو منو وجود دارد ؛ کدامیک رو انتخاب می کنی؟

 

 • با یک حرف اضافه

Il y a plusieurs portes dans l’hôpital.

(دوستانه) ?On doit entrer par laquelle pour les urgences

(متداول) ?Par laquelle est-ce qu’on doit entrer pour les urgences

(رسمی) ?Par laquelle doit-on entrer pour les urgences

بیمارستان چندین درب دارد. آیا من باید از اونی که برای  اورژانس است وارد شوم؟

 

* به ادغام حروف اضافه توجه کنید.

à + lequel, lesquels, lesquelles  =>  auquel, auxquels, auxquelles

?Il y a trois quichets. Auquel dois-je m’adresser

سه باجه وجود دارد. به کدام باید مراجعه کنم؟

 

de + lequel, lesquels, lesquelles  =>  duquel, desquels, desquelles

Il y a trois frères Legrand médecins . Duquel parlez-vous ?

 

■ صفت های پرسشی

Quel, quelle, quels, quelles + nom

(تمام سطوح زبان) .Quel est votre nom de famille ? C’est Laforêt

نام خانوادگی شما چیست؟ لَفورِت است.

 

?Quels sont les journalistes qui ont participé à cette enquête

(تمام سطوح زبان) .Ce sont des journalists de France-Soir

روزنامه نگارانی که در این تحقیق شرکت کردند چه کسانی هستند؟

آنها روزنامه نگاران فرانس-سوار هستند.

 

(دوستانه) ?Vous pratiquez quels sports

(متداول) ?Quels sports est-ce que vous pratiquez

(رسمی) ?Quels sports pratiquez-vous

Je fais du ski et de la plongée sous-marine –

شما چه ورزش هایی می کنید؟ من اسکی و غواصی می کنم.

 

(دوستانه) ?Votre frère travaille pour quelle entreprise

(متداول) ?Pour quelle entreprise est-ce que votre frère travaille

(متداول) ?Pour quelle entreprise travaille votre frère

(رسمی) ?Pour quelle entreprise votre frère travaille-t-il

Il travaille pour la société Legrain –

برادر شما برای کدام شرکت کار می کند؟ او برای شرکت لِگرن کار می کند.

 

■ قیدهای پرسشی

.Où, quand, combien, pourquoi, comment, etc

 • حالت پرسشی با یک ضمیر فاعلی

(دوستانه) ?On peut acheter des timbres où

(متداول) ?Où est-ce qu’on peut acheter des timbres

(رسمی) ?Où peut-on acheter des timbres

À la post –

کجا میشه تمبر خرید؟ از اداره پست.

 

 • حالت پرسشی با یک اسم فاعل

(دوستانه) ?Frédéric arrivera quand

(متداول) ?Quand arrivera Frédéric

(متداول) ?Quand est-ce que Frédéric arrivera

(رسمی) ?Quand Frédéric arrivera-t-il

La semain prochain –

فردریک کی میرسه؟ هفته بعد.

 

* توجه : با pourquoi اسم فاعل معکوس نمی شود.

?Pourquoi pleure le bébé

(متداول) ?Pourquoi est-ce que le bébé pleure   

(رسمی) ?Pourquoi le bébé pleure-t-il               

 

– قیدهای où، quand، combien میتوانند به دنبال یک حرف اضافه بیایند.

Depuis combien de temps étudiez-vous le français ? Depuis six mois.

چه مدت است که فرانسه می خوانید؟ ۶ ماه.

 

Jusqu’à quand dure la foire de paris ? Jusqu’au 15 mai.

نمایشگاه پاریس تا کی طول میکشه؟ تا ۱۵ مه.

 

Par où les voleurs sont-ils passés ? Par la lucarne du grenier.

سارقان از کجا رد شدند؟ از طریق نورگیر زیر شیروانی.

 

 • نکات کلی در مورد حالت پرسشی جزئی

– معکوس کردن در سوالات کوتاه بسیار متداول است.

?Où va-tu        کجا میری؟

?Quelle heure est-il     ساعت چنده؟

?Quel âge avez-vous    چند سالتونه؟

?Comment allez-vous    چطوری؟

?Quel temp fait-il    هوا چطوره؟

 

– وقتی که فعل با یک مفعول می آید، اسم فاعل معکوس نمی شود.

مقایسه:

(معکوس) ?Avec qui sort Marie

(معکوس کردن غیر ممکن) ?Avec qui est-ce que Marie va au cinéma

(معکوس کردن غیر ممکن) ?Avec qui Marie va-t-elle au cinéma

 

در جملات پرسشی، مصدر میتواند استفاده شود برای آوردن یک تردید جزئی، یک تبادل نظر.

?À qui s’adresser    مراجعه کردن به چه کسی؟

?Pourquoi refuser   چرا امتناع؟

?Que dire   چی بگیم؟

?Comment faire    چیکارش کنیم؟

انواع جملهجملات پرسشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *