loading

برجسته سازی  La mise en relief

برجسته سازی اجازه تاکید بر روی یک عنصر از جمله را می دهد.
برجسته سازی بخصوص در گفتار بسیار متداول است.

■ جابجا کردن یک کلمه و یا یک بخش از جمله، به اول جمله
عنصر جابجا شونده می تواند موارد زیر باشد :
– یک صفت
! Les vacance sont finies. Quel dommage
! Finies, les vacances ! Quel dommage ⇒
تعطیلات تمام شد. چه حیف !

Cette mise en scène est superbe.
! Superbe, cette mise en scène ⇒
عالیه، این میزانسن !

این روش در صحبت های دوستانه بسیار متداول است.

– یک قید
! L’editeur n’aurait jamais cru que ce roman remporterait un tel succès
! Jamais L’editeur n’aurait cru que ce roman remporterait un tel succès ⇒
ناشر هرگز فکر نمیکرد که این رمان چنین موفقیتی بدست آورد.

Ici se trouvait l’ancien palais des Tuileries», expliquait le guide»
راهنما توضیح داد: «اینجا شما می توانید کاخ باستانی تویلری را ببینید»

– یک complément circonstanciel
Les habitants du quartier réclament depuis des années l’aménagement d’un espace de jeux pour les enfants
Depuis des années, les habitants du quartier réclament l’aménagement d’un espace de jeux pour les enfants ⇒
سالهاست ساکنین این منطقه درخواست ساخت یک فضای بازی برای بچه ها را دارند.

Pour faire du bon vin, il faut cueillir le raisin quand il est bien mûr
برای گرفتن یک شراب خوب، باید موقعی انگورها را بچینید که خوب رسیده باشند.

■ تکرار توسط یک ضمیر شخصی
ضمیر شخصی یک اسم یا یک ضمیر را دوباره می آورد.
Cette actrice est vraiment belle.
Cette actrice, elle est vraiment belle ⇒
Elle est vraiment belle, cette actrice ⇒
این بازیگر واقعا زیباست.

En Hollande au printemps, on voit partout des tulipes.
! En Hollande au printemps, on en voit partout des tulipes ⇒
! En Hollande au printemps, des tulipes, on en voit partout ⇒
در هلند در بهار، همه گل های لاله را می بینیم.

! J’aurais dit ça ! Ce n’est pas vrai
! Moi, j’aurais dit ça ! Ce n’est pas vrai ⇒
! J’aurais dit ça, moi ! Ce n’est pas vrai ⇒
من گفتم بودم ! حقیقت نداره !

ضمایر خنثی en، le و y یک گزاره وابسته کامل را تکرار می کنند که در جمله قرار می گیرد. در این حالت، فعل جمله وابسته همیشه به subjonctif خواهد بود.

Jacques aime beaucoup s’occuper d’enfants.
ژاک سرگرم کردن بچه ها رو دوست داره.
Je crois vraiment qu’il deviendra un bon instituteur.
Qu’il deviendra un bon instituteur, je le crois vraiment ⇒
او معلم خوبی میشه، من واقعا به اون باور دارم.
Je suis sûr qu’il deviendra un bon instituteur.
Qu’il deviendra un bon instituteur, j’en suis sûr ⇒
او معلم خوبی میشه، من مطمئنم.

Jacques ne s’intéressait pas particulièrement aux enfants. Je ne m’attendais pas à ce qu’il devienne un aussi bon instituteur.
! Qu’il devienne un aussi bon instituteur, Je ne m’y attendais pas ⇒
ژاک علاقه خاصی به بچه ها نداشت. من انتظار نداشتم که معلم خوبی بشود.

■ تکرار توسط یک اشاره خنثی
ضمیر اشاره ‘ce / c یا cela / ça تکرار می کند :
– یک اسم
La musique, c’est ca passion.
موزیک، این علاقه شه.

! La meilleure équipe de football, c’est la nôtre, bien sûr
بهترین تیم فوتبال، اون مال ماست، مطمئنا !

Les manipulations génétiques, cela demande une sérieuse réflexion
دستکاری ژنتیکی، اون نیاز به تفکر جدی دارد.

– یک مصدر
! Danser le salsa, elle adore ça
سالسا رقصیدن، اون عاشقشه.

! Travailler dans des conditions pareilles, ça non, je ne veux pas
کار در چنین شرایطی، نه، نمیخوامش !

! Conduire dans des embouteillage, j’ai horreur de ça
رانندگی در ترافیک، من ازش بیزارم !

– یک وابسته کامل
همیشه در ابتدای جمله قرار می گیرد و فعل آن همیشه subjonctif است. Il est تبدیل به c’est می شود.

Il est évident que ce problème ne peut pas être réglé en un jour.
! Que ce problème ne puisse pas être réglé en un jour, c’est evident ⇒
اینکه این مشکل یک روزه حل نمی شود، این واضح است.

Il est normal que ce problème ne puisse pas être réglé en un jour.
! Que ce problème ne puisse pas être réglé en un jour, c’est normal ⇒
اینکه این مشکل یک روزه حل نمی شود، این عادیست.

■ ترکیب جمله با c’est
c’est به همراه یک ضمیر موصولی و یا حرف ربط que یکی از رایج ترین راه های برجسته سازی است.

C’est .A و ضمیر موصولی
ترکیبات مختلفی هستند.
۱. C’est … qui / c’est … que / c’est … dont

Préservons la nature ! Notre avenir est en cause.
Préservons la nature ! Notre avenir est en cause ⇒
از طبیعت محافظت کنید. آینده مان در خطر است.

Je ne veux pas voir un vendeur mais le chef de rayon.
Ce n’est pas un vendeur que je veux voir, mais le chef de rayon ⇒
من فقط می خواهم مدیر بخش را ببینم، نه فروشنده.

La Bourse de Paris est en baisse. Tout le monde parle de ce sujet en ce moment.
La Bourse de Paris est en baisse, c’est un sujet dont tout le monde parle en ce moment ⇒
بورس پاریس افت کرده است. این موضوعی است که در حال حاضر همه در موردش صحبت می کنند.

* نکته : عبارات دیگری هستند که در ارتباط با ضمیر موصولی بکار می روند :
il y a … qui / que, etc
voici / voilà … qui / que, etc

Il y a une personne qui voudrait vous voir.
یک نفر هست که میخواد شما رو ببینه.

Voilà une question que je ne m’étais jamais posée.
این سوالیه که من هرگز از خودم نپرسیدم.

۲. C’est ce qui / c’est ce que / c’est ce dont / c’est ce à quoi

برای هر ضمیر، دو ترکیب امکان پذیر است :
– c’est ce qui یا ce qui … c’est …

Regarder la télévision lui a permis de faire des progrès en français.
Regarder la télévision, c’est ce qui lui a permis de faire des progrès en français ⇒
تماشای تلویزیون، چیزیست که به او کمک کرد در زبان فرانسه پیشرفت کند.
Ce qui lui a permis de faire des progrès en français, c’est de regarder la télévision ⇒
چیزی که به او کمک کرد در زبان فرانسه پیشرفت کند، تماشای تلویزیون است.

– c’est ce que یا ce que … c’est …

Les habitants de la ville réclament l’ouverture d’une nouvelle linge de tramway.
L’ouverture d’une nouvelle linge de tramway, c’est ce que réclament les habitants de la ville ⇒
افتتاح یک خط جدید تراموا، این چیزیست که درخواست شهروندان است.
Ce que réclament les habitants de la ville, c’est l’ouverture d’une nouvelle linge de tramway ⇒
چیزی که درخواست شهروندان است، افتتاح یک خط جدید ترامواست.

– c’est ce dont یا ce dont … c’est…

Après cette période très stressante, Joseph a besoin de calme et de repos.
De calme et de repos, c’est ce dont Joseph a besoin après cette période très stressante ⇒
آرامش و استراحت، چیزیست که ژوزف بعد از این دوره پردغدغه بهش احتیاج دارد.
Ce dont Joseph a besoin après cette période très stressante, c’est de calme et de repos ⇒
چیزی که ژوزف بعد از این دوره پردغدغه بهش احتیاج دارد، آرامش و استراحت است.

– c’est ce + préposition + quoi یا ce + préposition + quoi … c’est …

En montagne, les promeneurs aspirent à profiter de l’air pur et de la nature.
En montagne, profiter de l’air pur et de la nature, c’est ce à quoi aspirent les promeneurs ⇒
در کوهستان، بهره بردن از هوای آزاد و طبیعت، آرزوی همه است.
En montagne, ce à quoi aspirent les promeneurs, c’est profiter de l’air pur et de la nature ⇒
در کوهستان، چیزی که آرزوی همه است. بهره بردن از هوای آزاد و طبیعت است.

J’ai été interrogé à l’examen sure les migrations internationales.
les migrations internationales, c’est ce sur quoi j’ai été interrogé à l’examen ⇒
ce sur quoi, j’ai été interrogé à l’examen, ce sont les migrations internationalesl ⇒

C’est. B و حرف ربط que
۱. عبارت c’est que یک اسم را تکرار می کند.
انتخاب بین حالت خبری یا subjonctif به معنای اسم بستگی دارد.
– اسم هایی که به همراه فعل خبری می آیند :
la vérité (حقیقت), le résultat (نتیجه), l’ennui (بی حوصلگی), le problème (مشکل), l’avantage (مزیت), l’inconvénient (ایراد)

Julien a trouvé un travail qui lui plaît beaucoup, mais il y a un problème, il est très mal payé.
Julien a trouvé un travail qui lui plaît beaucoup, mais il y a un problème, c’est qu’il est très mal payé ⇒
ژولین کاری پیدا کرد که خیلی دوست داره، اما مشکلی هست، این که حقوقش خیلی کمه.

Cet appartementvn’est pas très grand. L’avantage, c’est qu’il est dans le centre-ville.
این آپارتمان خیلی بزرگ نیست. مزیتش، اینست که در مرکز شهر قرار دارد.

– اسم هایی که به همراه فعل subjonctif می آیند :
l’essentiel (اساسی), l’étonnant (شگفت انگیز), le mieux (بهتر), le but (هدف), l’important (مهم)

Pour arriver à l’heureà la gare, qu’est-ce qui est le mieux ? – le mieux, c’est que vous preniez le métro.
برای به موقع رسیدن به ایستگاه، بهترین راه چیست؟ – بهترین، اینست که با مترو بری.

Pour beaucoup de parents, l’important, c’est que leurs enfants fassent de bonnes études.
برای بسیاری از والدین، مهم اینست که بچه ها خوب درس بخوانند.

۲. C’est … que اطراف یک اسم یا گروه اسمی می آیند.
– یک مفعول که بعد از یک حرف اضافه آمده باشد.
Maman, dit l’enfant, j’ai fait ce dessin pour toi.
Maman, dit l’enfant, c’est pour toi que j’ai fait ce dessin ⇒
مادر به کودک گفت، این که کشیدم، برای توست.

Tiens ! Vous voilà, je pensais justement à vous.
Tiens ! Vous voilà, c’est justement à vous que je pensais ⇒
بیا! بفرما، این دقیقا تویی که من  داشتم بهش فکر می کردم.

Avec Internet, nous assistons à une profonde transformation de la société.
Avec Internet, c’est à une profonde transformation de la société que nous assistons ⇒
با اینترنت، ما شاهد تحول عمیقی در جامعه هستیم.

– یک عمل ضمنی
Le conseil de sécurité de l’ONU se réunira demain.
C’est demain que se réunira le conseil de sécurité de l’ONU ⇒
فرداست که شورای امنیت سازمان ملل دیدار خواهند کرد.

Pasteur est né à Dole, dans le Jura.
C’est à Dole, dans le Jura, que Pasteur est né ⇒
پاستور در شهر دول، در شهرستان ژورا به دنیا آمد.

Je me suis coupé le doigt en bricolant.
C’est en bricolant que je me suis coupé le doigt ⇒
در حال تعمیرات بودم که انگشتم رو بریدم.

! Matthias, c’est à cause de toi que nous sommes en retard
ماتیاس، تقصیر توست که ما دیر کردیم.

– یک گزاره وابسته علت، زمان و غیره.
Il a été gravement blessé dans l’accident parce qu’il n’avait pas attaché sa ceinture.
C’est parce qu’il n’avait pas attaché sa ceinture qu’il a été gravement blessé dans l’accident ⇒
به این خاطر در تصادف شدیدا مجروح شد که کمربند رو نبسته بود.

Si … c’est. C
این عبارت یک هدف و یا علت را برجسته می کند.

• علت
Ton gâteau est délicieux. Si j’en reprends, c’est vraiment par gourmandise.
کیکت خیلی خوشمزه ست. اگر بازهم بردارم، واقعا به خاطر شیرینیشه.

S’il fait froid à Avignon malgré le soleil, c’est parce que le mistral souffle dans la vallée du Rhône.
اگر اوینیون با وجود آفتاب سرد است، به خاطر بادهای سردیست که در دره رون می وزند.

• هدف
Si Alexis travaille dans un supermarché cet été, c’est pour payer ses études.
اگر الکسی این تابستان در سوپرمارکت کار میکنه، برای پرداخت شهریه است.

Si on taille les rosiers, c’est pour que les fleurs soient plus belles.
اگر گلهای رز را هرس می کنیم، به خاطر این است که زیبا باشند.

انواع جملهبرجسته سازی  La mise en relief

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *