loading

اسم ها  Les Noms

یک اسم نشان دهنده یک موجود زنده (یک شخص یا یک حیوان) و یا یک بی جان (یک شیء، یک ایده، یک احساس، یک واقعه و غیره) است. اسم ها به طور کلی از نظر جنسیت و تعداد متفاوت هستند.
دو گروه اسمی متفاوت داریم :

● اسامی مشترک
آنها نشان دهنده اشخاص یا اشیا هستند.
آنها می توانند انواع زیر باشند :
– جاندار : (مرد) homme  یا  بی جان : (میز) table
– قابل شمارش : (درخت) arbre  یا  غیر قابل شمارش : (آب) eau
– انتزاعی : (شجاعت) courage  یا  عینی : (کتاب) livre

یک اسم می تواند به چند دسته تعلق داشته باشد. برای مثال کتاب : بیجان، قابل شمارش و عینی است.

● اسامی خاص
آنها یک شخص و یا شیء خاص را نشان می دهند. و با حرف بزرگ شروع می شوند.

monsieur Dubois – Émile Zola ⇒
le Louvre – les Alpes ⇒

■ اسامی جاندار : شکل مونث

○ قانون کلی
یک e- به شکل نوشتاری مذکر اضافه می شود.

un employé ⇒ une employée
un étudiant ⇒ une étudiante

اما خیلی از اسم ها در حالت مذکر هم مانند مونث با e- تمام می شوند و فقط شناسه است که جنسیت اسم را مشخص می کند.

un / une élève
un / une stagiaire
un / une camarade
un / une artiste

نکته : کلمه enfant یک حالت خاص است.

un enfant / une enfant

○ تغییرات املائی و آوایی
می توانیم دو مورد را تشخیص دهیم.

۱. حضور e- هیچ تغییر آوایی ایجاد نمی کند.

   یک دوست                                         un ami ⇒ un amie

یک کارمند                            un employé ⇒ un employée

یک ناشناس                           un inconnu ⇒ un inconnue

یک رقیب                                          un rival ⇒ un rivale

i-

é-

u-

l-

۲. تلفظ تغییر می کند.

– حضور e- باعث تلفظ حرف بی صدای آخر مذکر می شود.

merchand ⇒ merchande

chat ⇒ chatte   اما         candidat ⇒ candidate

bourgeois ⇒ bourgeoise

anglais ⇒ anglaise

boulanger ⇒ boulangère

d-

t-

ois-

ais-

i)er)-

– حضور e- باعث می شود حالت تو دماغی حرف صدادار انتهایی مذکر از بین برود ؛ در مونث حرف صدادار و n تلفظ می شود.

 Européen ⇒ Européenne

 

champion ⇒ championne

 

cousin ⇒ cousine

 

Mexicain ⇒ Mexicaine

 

Catalan ⇒ Catalane

mais  paysan ⇒ paysanne

i)en ⇒ -(i)enne)-

[ɛ̃] ⇒ [ɛn]

i)on ⇒ -(i)onne)-

[õ] ⇒ [ɔn]

in ⇒ -ine-

[ɛ̃] ⇒ [in]

ain ⇒ -aine-

[ɛ̃] ⇒ [ɛn]

an ⇒ -ane-

[ɑ̃] ⇒ [an]

– در مونث، بخش انتهایی تغییر می کند.

acheter  ⇒  acheteuse

danseur ⇒  danseuse

directeur ⇒  directrice

fugitif ⇒  fugitive

veuf ⇒  veuve

maître ⇒ maîtresse

t)eur ⇒ -(t)euse)-

 

teur ⇒ -trice-

f ⇒ -ve-

 

e ⇒ -esse-

○ موارد دیگر

۱. اسامی که ریشه مشترک، اما قسمت پایانی متفاوت دارند.

un compagnon ⇒ une compagne
un héros ⇒ une héroïne
un serviteur ⇒ une servante
un jumeau ⇒ une jumelle
une dieu ⇒ une déesse  , etc.

۲. اسامی مشاغل مونث

برخی از اسامی مشاغل مونث نداشتند اما امروزه گرایش به مونث کردن دارند.

– از شناسه مونث استفاده می شود.
un(e) juge, un(e) ministre, un(e) cinéaste

– یک e- به شکل نوشتاری مذکر اضافه می شود.
(un(e) auteur(e), un(e) professeur(e), un(e) magistrait(e), un(e) écrivain(e

– حالت مونث ساخته می شود.
un metteur en scène ⇒ une metteuse en scène
un sculpteur = une sculptrice
un compositeur ⇒ un compositrice , etc.

نکته : برای اشاره به یک پزشک خانم می گوییم : une femme médecin تا با la médicine به معنی رشته پزشکی اشتباه نشود.

۳. اسامی که فقط یک حالت دارند.
برخی از اسامی (اغلب نام حیوانات) فقط یک حالت دارند.

.un animal, un perroquet, un écureuil, un témion, etc
.une victime, une souris, une grenouille, une panthère, etc

نکته : برای نشان دادن جنسیت، می گوییم :
موش نر             une souris mâle
موش ماده     une souris femelle

۴. اسامی که حالت مونث شان متفاوت است.
un homme ⇒ une femme
un neveu ⇒ une nièce
un oncle ⇒ une tante
un roi ⇒ une reine
un cheval ⇒ une jument
.un mâle ⇒ une femelle , etc

■ انواع اسامی بی جان

○ اسامی مشترک
نوع آنها با شناسه مشخص می شود. آنها قراردادی هستند، بنابراین یا باید آنها رابشناسیم و یا در لغتنامه پیدایشان کنیم.

۱. نوعشان ثابت است

une table, la fleur
un livre, le bonheur

قسمت پایانی اسم ها می توانند نشان دهنده نوعشان باشند، اما استثناهای زیادی هم وجود دارند.
متداول ترین ها اینها هستند :
مذکر :
isme ⇒ le journalisme-
ment ⇒ le mouvement-
age = le voyage- (به جز : une page, image, plage, rage, cage, nage)
e)au = le bureau, le noyau)-
phone = le téléphone-
oir = le soir-
et = le paquet-
al = le journal-
.ier = le pommier, etc-

مونث :
té ⇒ la qualité-
ion ⇒ la question-
eur ⇒ la fleur- (به جز : le bonheur, le malheur)
ie ⇒ la sociologie-
ure ⇒ la fermeture-
esse ⇒ la richesse-
ette ⇒ la raquette-
ence ⇒  l’expérience-
ance ⇒ la balance-
ée ⇒ l’arrivée- (به جز : le musée, le lycée)
ade ⇒ la salade-
ude ⇒ la solitude-
ise ⇒ l’entreprise, etc-

نکته : اسامیِ اصالتا خارجی عموما مذکر هستند.

le sandwich, le week-end, le géranium, le porto, le kiosque, l’opéra, le blini, le nom, le sushi, .etc

۲. اسامی رنگ ها، زبان ها و مصدر های استفاده شده به عنوان اسم
اینها همه مذکر هستند.

le vert
le portugais
le pouvoir

۳. اسامی هم آوا
اینها اسم هایی هستند که شکل نوشتار و آوای یکسانی دارند.
برخی از آنها بسته به مذکر یا مونث بودنشان معانی متفاوتی دارند.

                    مونث

 یک کیلو گوجه فرنگی        une livre de tomates

آستین پیراهن                une manche de robe

 مد سال های la mode des années 1980  ۱۹۸۰

برج ایفل                                    la tour Eiffel

 اداره پست                                       la poste

حافظه                                        la mémoire

 

                   مذکر

کتاب فرانسوی      un livre de français

 دسته چاقو       un manche de coutea

 حالت وصفی           le mode subjoctif

 تور فرانسه             le Tour de France

دستگاه تلویزیون          le poste de TV

  un mémoire de maîtrise

پایان نامه کارشناسی ارشد

 

○ اسامی خاص

۱. کشورها، مناطق
اسامی تمام شده با e- مونث هستند.

La France, l’italie, La Normandie

بقیه آنها مذکر هستند.

Le Japon, le Canada, le Languedoc, l’Afghanistan

نکته : le Mexique، le Mozambique، le Cambodge مذکر هستند.

۲. شهرها
نوع اسامی شهرها ثابت نیست. وقتی اسمی به e- تمام شود، تمایل داریم که آن را مونث در نظر بگیریم.

Toulouse est grande
تولوز بزرگ است

باقی آنها مذکر در نظر گرفته می شود.

Paris est grand et beau
پاریس بزرگ و زیباست

Le vieux Paris
پاریس قدیمی

همچنین می توانیم بگوییم :
Paris est une grande ville
پاریس شهر بزرگیست

۳. کوهستان، رود، رودخانه
نوع این اسامی قراردادی است.

Le Jura, le Caucase, Le Rhône, le Nil, le mont Blanc
(جمع مونث) La Seine, la Volga, les Pyrénées

■ جمع اسم ها

○ قانون کلی
یک s- به فرم نوشتاری مفرد اضافه می شود.
un enfant = des enfants
une chaise = des chaises

○ موارد خاص

۱. اسم هایی که با z ،x و s تمام می شوند.
این ها در حالت جمع تغییری نمی کنند.

un pays = des pays
un gaz = des gaz
un voix = des voix

۲. اسم هایی که با au ،eau و eu تمام می شوند.
این ها در حالت جمع یک x می گیرند.

un bateau = des bateaux
un tuyan = des tuyanx
un cheveu = des cheveux

استثناء :

un pneu = des pneus
un bleu = des bleus

۳. اسم هایی که با ou تمام می شوند.
هفت اسم که با ou تمام می شوند، در حالت جمع یک x می گیرند.

bijou (جواهر), caillou(سنگ), chou (کلم), genou (زانو), hibou (جغد), joujou (اسباب بازی), pou (شپش)

۴. اسم هایی که با ail تمام می شوند.
ده تا از اسم هایی که با ail تمام می شوند، در حالت جمع aux میگیرند.

travail = travaux
émail = émaux
corail = coraux
vitrail = vitraux, etc.

باقی آنها از قانون کلی تبعیت می کنند.

un éventail = des éventails

۵. اسم هایی که با al تمام می شوند.
سی تا از اسم هایی که با al تمام می شوند، در حالت جمع aux میگیرند.

animal = animaux
journal = journaux
hôpital = hôpitaux
cheval = chevaux, etc

باقی آنها از قانون کلی تبعیت می کنند.

un bal = des bals
un festival = dea  festivals
un carnaval =des carnaval, etc.

نکته :
– برخی از اسامی منحصرا به عنوان جمع استفاده می شوند.
les environs, les gens, les mœurs

– اسم vacances در حالت جمع به معنی تعطیلات است.
les vacances de Noël
تعطیلات کریسمس

۶. اسامی جمع بی قاعده

œil = yeux
monsieur = messieurs
jeune homme = jeunes gens
madame = mesdames
ciel = cieaux
mademoiselle = mesdemoiselles, etc.

۷. جمع اسامی خاص
اسامی خاص s جمع نمی گیرند.

Nous avons invité les Durand à dîner
ما خانم و آقای دوراند / خانواده دوراند را دعوت کردیم

اما نام هنرمندان برای نشان دادن اثر هنری شان، می توانند جمع بسته شوند.

Ils possèdent deux Renoir / deux Renoirs
آنها دو تابلو رنوار دارند

۸. جمع اسامی ترکیبی
جمع اسامی ترکیبی به ساختارشان بستگی دارد.

• فعل + اسم = فعل ثابت + اسم متغیر

درب بازکن   un ouvre-boîte = des ouvre-boîtes
ناو هواپیمابر  un poret-avions = des poret-avions

اما :
کیف پول  des porte-monnaie
ماشین برف روب  des chasse-neige

• اسم + اسم = هردو متغیر هستند

گل کلم  un chou-fleur = des choux-fleurs
پنجره قدی  une porte-fenêtre = des portes-fenêtres

اما :
تمبر پستی  des timbres-poste

• اسم + صفت / صفت + اسم / صفت + صفت = هردو متغیر هستند

گاو صندوق  un coffre-fort = des coffres-forts
پدربزرگ  un grand-père = des grands-pères
نوه  une petite-fille = des petites-filles
کر و لال  un sourd-muet = des sourds-muets

اسم ها

۱ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *