loading

فعل با فاعل که می تواند اسم یا ضمیر باشد، تطبیق پیدا می کند.

Les jeunes aiment les jeux vidéo
جوانان بازی های ویدئویی را دوست دارند

Tu as vu l’émission d’hier sur les fussée ? Oui, elle était passionnante
نمایش موشکی دیروز رو دیدی؟ بله، خیلی هیجان انگیز بود

■ قانون کلی
فعل از نظر شخص و تعداد با فاعل تطبیق پیدا می کند.

Tu verras Julien ce soir
تو امشب ژولیَن را خواهی دید

Le loup et le renard sont des animaux carnivores
گرگ و روباه حیوانات گوشتخوار هستند

Elle est arrivée hier soir de Suisse
او دیشب از سوئیس رسید

Ces fleurs ont besoin d’étre beaucoup arrosées
این گلها نیاز دارند که بسیار سیراب باشند

وقتی که فاعل، ضمیر موصولی qui باشد، فعل با مرجع ضمیر تطبیق پیدا می کند.

C’est moi qui ai fait cette erreur
این من بودم که این اشتباه را کردم (qui نمایانگر moi است : اول شخص مفرد)

Vous qui êtes de Toulouse, indiquez-moi un bon restaurant dans votre ville
شمایی که اهل تولوز هستید، در شهرتان یک رستوران خوب به من معرفی کنید

Il y a beaucoup d’espèces animales qui ont disparu
گونه های حیوانی زیادی هستند که منقرض شده اند

در جمله های پرسشی یا وابسته موصولی فاعل می تواند بعد از فعل قرار بگیرد.

? Où se trouvent les clés et les papiers de la voiture
کلیدها و مدارک ماشین رو کجا میشه پیدا کرد؟

C’est dans ce quartier qu’habitaient mes grands-parents
در این محله است که پدربزرگ و مادربزرگم زندگی می کنند

■ موارد خاص

۱. فاعل ها افراد مختلف هستند
وقتی که فعل دارای فاعل های مختلف است، تطابق فعل بدین ترتیب است :

Toi et moi avons le même âge. (اول شخص + دوم شخص = nous)
من و تو همسن هستیم

Hugo et moi, aimons beaucoup le cinéma. Nous y allons deux fois par semaine. (اول شخص + سوم شخص = nous)
هوگو و من، عاشق سینما هستیم. دوبار در هفته به آنجا می رویم

Madame, votre bébé et vous avez la priorité pour prendre un taxi. (اول شخص + سوم شخص = nous)
خانم، شما و کودکتان برای گرفتن تاکسی در اولویت هستید

نکته : دو فاعل اغلب توسط یک ضمیر تکرار می شوند.

Toi et moi, nous avons le même âge

توجه : نگویید :

C’est Marc et moi qui ont fait ça
C’est Marc et moi qui avons fait ça ⇒

۲. فاعل ها توسط ou یا ni…ni به هم مرتبط شده باشند.

Ou : بر حسب معنی جمله فعل مفرد یا جمع است.

Le Président ou le Premier ministre accueillera le Chancelier allemande à sa descente d’avion
با فرود هواپیمای صدراعظم آلمان رئیس جمهور یا نخست وزیر به استقبال او خواهند رفت. (یکی از آنها)

Le vert ou le bleu seraient très jolis pour les rideaux de cette chambre
سبز یا آبی برای پرده های این اتاق زیبا هستند. (هردو رنگ)

Ni…ni : فعل مفرد یا جمع خواهد بود.

Ni son père ni sa mère ne pourront / ne pourra venir à sa remise de diplôme
نه پدرش نه مادرش نمیتوانند برای دریافت مدرکش بیایند

Pierre est Marie se disputent  mais, à mon avis, ni l’un ni l’autre n’a / n’ont raison
پیِر و ماری با هم بحث می کنند، اما به نظر من نه حق با این است نه با دیگری

۳. فاعل یک اسم گروهی است.
اگ فاعل یک اسم گروهی بدون مکمل باشد (peuple، foule، group، équipe و غیره)، فعل مفرد است.

La foule se pressait à l’entrée du théâtre
جمعیت در ورودی تئاتر تجمع کرده اند

Le public a applaudi le pianiste pendant dix minutes
مردم ۱۰ دقیقه پیانیست را تشویق کردند

توجه : نگویید :
Tout le monde sont venus
Tout le monde est venu ⇒

Ma famille étaient à Paris
Ma famille était à Paris ⇒

اگر اسم گروهی همراه با مکمل جمع باشد، فعل می تواند مفرد (تطبیق با اسم گروهی) یا جمع (تطبیق با مکمل) باشد.
Un group de touristes visit / visitent le château de Chambord
گروهی از توریست ها از کاخ شامبورد بازدید می کنند

۴. اسم جمع + Beaucoup, peu, trop, assez, combien, la plupart, 10%, 50%, … + de 
فعل جمع است.

En France beaucoup de gens prennent leurs vacances au mois d’août
در فرانسه بسیاری از مردم در ماه اوت به تعطیلات می روند

۱۰% des électeurs ont voté pour le candidat écologist
۱۰% رای دهندگان به کاندیدای متخصص محیط زیست رای دادند

La plupart des magasins sont ouverts jusqu’à ۱۹ h 30
بیشتر مغازه ها تا ساعت ۷ و نیم باز هستند

۵. Le seul qui, le premier qui, le dernier qui, etc
می توانیم فعل را تطبیق دهیم :

– با فاعل فعل اصلی
Vous êtes le seul qui puissiez m’aider
تو تنها کسی هستی که میتونی بهم کمک کنی

– با le seul , le premier , le dernier و غیره
Vous êtes le seul qui puisse m’aider

تطبیق فعل با فاعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *