loading

گزاره وابسته موصولی بوسیله یک ضمیر موصولی معرفی می شود. این ضمیر به جای یک اسم یا ضمیر قرار می گیرد که “مرجع ضمیر (antécédent)” نام دارد. شکل ضمیر موصولی بر حسب نقشش متغیر است.

Le chat est un animal domestique qui aime la compagnie de l’homme
گربه یک حیوان خانگیست که همنشینی با انسان را دوست دارد

گزاره وابسته موصولی :
– مفهوم مرجع ضمیر را مشخص می کند ؛

L’article que je viens de lire présente un point de vue intéressant sur le clonage humain
مقاله ای که اخیرا خواندم، نقطه نظر جالبی را در مورد شبیه سازی انسان ارائه می کند

– یک توضیحی می دهد ؛

Ma sœur, qui parle très bien le chinois, a trouvé facilement du travail
خواهرم که خیلی خوب چینی صحبت می کند، براحتی کار پیدا کرد

– برای توصیف استفاده می شود ؛

Nous avons visité un vieux château d’où on domine toute la vallée
ما از یک کاخ قدیمی بازدید کردیم که بر تمام دره مشرف بود

■ ضمایر موصولی

۱. Qui : فاعل
مرجع ضمیر (یعنی کلمه ای که ضمیر موصولی جایگزین آن می شود) یک جاندار است (انسان یا حیوان) یا یک بی جان (شیء یا ایده).

• مرجع ضمیر یک اسم باشد ؛

Le diamant et l’émeraude sont deux pierres précieuses. Elle coûtent très cher
Le diamant et l’émeraude sont deux pierres précieuses qui coûtent très cher ⇒
الماس و زمرد دو سنگ قیمتی هستند که بسیار گران قیمت هستند

Un spéléologue est un homme. Cet homme explore les cavernes et les grottes souterraines
Un spéléologue est un homme qui explore les cavernes et les grottes souterraines ⇒
اسپیلوژولیست یک فرد است که غارهای زیرزمینی را جستجو می کند

توجه : ضمیر qui هیچگاه ادغام نمی شود.
…L’homme qu’explore

• مرجع ضمیر یک ضمیر باشد ؛

Adressez-vous à l’employé du guichet n°۵, celui qui s’occupe des passeports (celui = l’employé)
به کارمند گیشه شماره ۵ مراجعه کنید، اونی که پاسپورت ها رو بررسی میکنه

Plusieurs projets ont été présentés ; c’est le mien qui a été choisi (celui = mon projet)
چندین پروژه ارائه شد ؛ مال منه که انتحاب شده

La politesse, c’est quelque chose qui facilite les relations humaines
ادب، چیزیست که روابط بین انسان ها را آسان می کند

* وقتی مرجع ضمیر یک ضمیر شخصی است، فعل به همان شخصی است که ضمیر است.

 C’est moi qui est fait ça
منم که آن کار را کردم

نگوئید :
C’est nous qui sont arrivés les premiers
C’est nous qui sommes arrivés les premiers ⇒
ما بودیم که اول رسیدیم

* در گفتار ادبی یا قضایی، گاهی از lequel به جای qui استفاده می کنیم.

On a interrogé les témoins de l’accident, lesquels ont donné differentes versions des faits
با شاهدان این حادثه مصاحبه شد، که نسخه های متفاوتی از واقعیت ها را ارائه کردند

نکته : در ضرب المثل ها، qui به معنای celui qui (کسی که) است.

کسی که بخوابه، باخته         Qui dort, dîne

* گاهی ضمیر موصولی qui، مستقیما مرجع ضمیر را دنبال نمی کند.

Où est Paul ? Je l’ai vu il y a cinq minutes qui sortait de l’appartement
پل کجاست؟ پنج دقیقه پیش دیدمش که از آپارتمان خارج می شد

Le train a du retard. Mais non, le voilà qui arrive
قطار تاخیر کرد، اما نه، ایناهاش داره میاد

۲. Que : مفعول مستقیم
مرجع ضمیر جاندار یا بی جان است.

• مرجع ضمیر یک اسم است.

Nous avons des cousins brésiliens. Nous voyons ces cousins très rarement
Nous avons des cousins brésiliens que nous voyons très rarement ⇒
ما پسرعموهای برزیلی داریم که خیلی به ندرت میبینیم

C’est de la confiture de framboise, je l’ai faite avec les fruits du jardin
C’est de la confiture de framboise que j’ai faite avec les fruits du jardin ⇒
این مربای تمشک است که از میوه های باغ درست کردم

توجه : que در مقابل حروف صدادار و h ادغام می شود.

Voilà le livre qu’il m’a offert
این کتابیست که او به من هدیه داد

نکته :
۱. que میتواند attribut هم باشد.

L’amateur de vin que vous êtes appréciera sûrement ce merveilleux bordeaux. (que = amateur de vin)
شمایی که عاشق شراب هستید، مطمئنا این شراب بوردویی را می پسندید

Des milliers de touristes visitent ce magnifique château qu’est Versailles
هزاران گردشگر از این قلعه باشکوه که ورسای است بازدید می کنند

۲. در زبان ادبی برای تلفظ بهتر میتوان به جای qu’on از que l’on  استفاده کرد.

“Naguère” est un nom que l’on / qu’on emploie peu
“Naguère” کلمه ایست که کم استفاده می شود

• مرجع ضمیر یک ضمیر است.

Voilà Adrienne Lefort. C’est elle que j’ai proposée pour le poste d’assistante de direction
این هم آدرین لفورت. او کسی است که من برای پست دستیار کارگردان پیشنهاد می کنم

Parmi tous les romans de Jules Verne, il y en a certains que j’aime moins que les autres
در میان تمام رمان های ژول ورن، برخی هستند که من کمتر از بقیه دوست دارم

Dans un village, le boulanger est quelqu’un que tout le monde connaît
در یک روستا، نانوا کسی است که همه می شناسند

۳. Dont جایگزین مکملی می شود که با de می آید.
مرجع ضمیر جاندار یا بی جان است.

Dont میتواند :
– مکملِ اسم باشد ؛

Je suis très content de nom téléphone portable. L’écran de ce téléphone portable est très lisible
Je suis très content de nom téléphone portable dont l’écran est très lisible ⇒
من از تلفن همراهم که صفحه نمایشش خیلی خواناست راضی ام

Nous avons un ami américain. Son nom de famille est d’origin française. (son = le nom de cet ami)
Nous avons un ami américain dont le nom de famille est d’origin française ⇒
من دوستی آمریکایی دارم که نام فامیلش اصالتا فرانسویست

– مکملِ اسم باشد ؛

J’ai écouté avec plaisir ce pianiste. On m’avait beaucoup parlé de ce pianite
J’ai écouté avec plaisir ce pianiste dont on m’avait beaucoup parlé de ce pianite ⇒
من با لذت به این پیانیست که زیاد در موردش حرف زده می شود گوش می دهم

Lucile a offert à sa fille la montre dont elle avait très envie. (avoir envie de)
لوسیل ساعتی که دخترش آرزو داشت را به او هدیه داد

– مکملِ صفت باشد ؛
J’ai acheté un ordinateur. Je suis très satisfait de cet ordinateur
J’ai acheté un ordinateur dont je suis très satisfait ⇒
من لپتاپی خریدم که خیلی ازش راضیم

۴. Ce + qui / que / dont
مرجع ضمیر یک ضمیر خنثی است. معنای ce بوسیله متن مشخص می شود.

Voici le menu. Choisis ce qui te plaît. (ce = les plats ; qui = فاعلِ فعل)
بفرمایید منو. چیزی که دوست داری انتخاب کن

Écoutez bien ce que je vais dire. (ce = les paroles ; que = مفعول )
به چیزی که میگم خوب گوش کنید

J’ai trouvé tout ce dont j’avais besoin dans cette boutique de mode (ce = les vêtement ; qui = مکمل فعل avoir besoin de)
من تمام چیزهایی که میخواستم رو در این بوتیکِ لباس پیدا کردم

* ضمیر ce می تواند جایگزین جمله قبلی هم باشد.

Les Dufort nous ont invités à dîner dimanche, ce qui nous a fait plaisir. (ce = les Dufort nous ont invités à dîner)
خانواده دوفورت ما را برای یکشنبه به شام دعوت کردند، که خیلی مارو خوشحال کرد

Beaucoup de piétons traversent hors des passages protégés, ce que je trouve très dangereux. (ce = traverser hors des passages protégés)
بسیاری از عابران پیاده از مسیری به جز معابر محافظت شده عبور می کنند که به نظرم خیلی خطرناک است

Jules et Marie viennent d’acheter une maison à la campagne, ce dont ils rêvaient depuis bien longtemps. (ce = acheter une maison à la campagne)
ژولز و ماری اخیرا خانه ای در حومه شهر خریدند، چیزی که مدتها آرزوش رو داشتند

۵. Où : مکمل زمان و مکان

• مکمل مکان

La Bourgogne et le Bordelaise sont des régions ; on produit de très bon vins dans ces régions
La Bourgogne et le Bordelaise sont des régions où on produit de très bon vins ⇒
بورگونی و بوردو دو ناحیه هستند که شراب های خیلی خوبی تولید می کنند

L’appartement de Sophie a une terrasse où elle a installé un barbecue
آپارتمان سوفی یک تراس دارد که در آن باربکیو نصب کرده

ضمیر همچنین بعد از قیدهای و partout که مرجع ضمیر هستند استفاده می شود.
Tournez à droite, là où il y a une station d’essence
بپیچید به راست، آنجایی که یک پمپ بنزین هست

Partout où Julien va, il se fait des amis
هرجایی که ژولین میره، دوست پیدا میکنه

ضمیر همچنین با حروف اضافه de و par هم بکار می رود.

Montez au dernier étage de la tour Eiffel d’où vous aurez une vue magnifique sur Paris. (d’où = du dernier étage)
بروید به طبقه آخر برج ایفل که یک دید فوق العاده از پاریس خواهید داشت

Indiquez-moi la route par où il faut passer. (par où = par quelle route)
مسیری که باید از آن بروم به من نشان دهید

• مکمل زمان
مرجع ضمیر یک اسم است که نشان دهنده زمان است : l’époque، l’instant، le moment، l’heure، le mois، la saison و غیره.Nous étions aux États-Unis l’année où il y a eu un violent tremblement de terre en Californie
ما سالی که زمین لرزه شدید در کالیفرنیا شد در ایالات متحده بودیمJe suis arrivé un jour où il y avait beaucoup d’embouteillages à cause d’une manifestation d’agriculteurs
من روزی رسیدم که به خاطر تظاهرات کشاورزان ترافیک شدیدی بود۶. حرف اضافه + qui ؛ حرف اضافه + lequel / laquelle / lesquels / lesquelles• مرجع ضمیر یک شخص باشد : حرف اضافه + qui / lequel

C’est un ami ; je vais souvent faire du vélo avec cet ami
= C’est un ami avec qui / avec lequel je vais souvent faire du vélo
او دوستی است که من اغلب باهاش به دوچرخه سواری میرم

Alice est une jeune fille sur qui je peux vraiment compter pour garder les enfants. (compter sur qqn)
آلیس دختر جوانی است که من برای نگهداری بچه ها روی او حساب می کنم

J’aime beaucoup les cousins chez qui nous sommes invités samedi
من خیلی پسرعمویی که مارا شنبه به خانه اش دعوت کرده دوست دارم

* استفاده از “حرف اضافه + qui خیلی از ” حرف اضافه + lequel رایج تر است، اما وقتی مرجع ضمیر “quelqu’un” یا “personne” باشد، استفاده از qui اجباریست.

C’est vraiment quelqu’un en qui on peut avoir confiance. (avoir confiance en qqn)
او کسیست که واقعا میتوانید به او اعتماد کنید

Je ne connais personne à qui tu pourrais demander cela
من کسی رو نمیشناسم که تو بتوانی آنرا ازش بخواهی

• مرجع ضمیر یک حیوان یا یک بی جان باشد : حرف اضافه + lequel / laquelle / lesquels / lesquelles

Au zoo, il y a des animaux. Il est interdit de donner de la nourriture à ces animaux
Au zoo, il y a des animaux auxquels est interdit de donner de la nourriture ⇒
در باغ وحش حیواناتی هستند که غذا دادن به آنها ممنوع است

Voici des photos sur lesquelles on peut voir toute ma famille
اینم عکسهایی که میشه کل خانواده ام رو دید

Une tondeuse est une machine avec laquelle on coup l’herbe des pelouses
چمن زن دستگاهی است که میتوان با آن چمن ها را کوتاه کرد

ادغام با à و de

lequel  = duquel
de + lesquels = desquel   lesquelles   = desquelles
اما   de laquelle
lequel  = auquel
       à + lesquels = auxquels
 lesquelles  = auxquelles
اما   à laquelle

      
      
De qui / duquel به جای dont
بکاربردن dont بعد از حروف اضافه ترکیبی غیرممکن است :
à coté de, près de, à cause de, au milieu de, au-dessus de, etc.

Les enfants n’ont pas cessé de rire et de parler ; j’étais assis à côté de ces enfants pendant le spectacle
Les enfants à côté de qui / à côté desquels j’étais assis pendant le spectacle n’ont pas cessé de rire et de parler
بچه هایی که من در طول نمایش کنارشان نشسته بودم، دست از خنده و حرف زدن برنداشتند

Il y a souvent des concerts dans l’église. J’habite en face de cette église
Il y a souvent des concerts dans l’église en face de laquelle j’habite ⇒
در کلیسایی که من روبرویش زندگی می کنم اغلب کنسرت برگزار می شود

Dans leur salon, il y a un canapé ; ils ont placé un lampadaire près de cette canapé
Dans leur salon, il y a un canapé près duquel ils ont placé un lampadaire ⇒
در سالن شان، کاناپه ای بود که نزدیکش یک چراغ پایه داد بود

مرجع ضمیر rien ،quelque chose ،ce است.

Les droit de l’homme, c’est ce pour quoi nous nous battons. (ce = les droit de l’homme
حقوق بشر، چیزی است که ما برایش می جنگیم

La violence à l’école, c’est quelque chose contre quoi il faut lutter
خشونت در مدارس، چیزی است که ما باید با آن مبارزه کنیم

Mes vacances, il n’y a rien à quoi je tienne davantage
تعطیلاتم، هی چیز بیشتر از این برایم اهمیت ندارد

* در برخی عبارات، مرجع ضمیر جمله قبل است.

Range tes affaires, après quoi tu pouras jouer
وسایلت رو جمع کن، بعد از آن میتونی بازی کنی

Mes fenêtres sont exposées au sud, grâce à quoi j’ai un balcon très fleuri
پنجره های من به سمت جنوب هستند، به لطف آن من یک بالکن بسیار پر گل دارم

Félix n’a que dix minutes de retard ; il n’y a pas de quoi s’inquiéter
فلیکس ده دقیقه بیشتر دیر نکرده ؛ چیزی برای نگرانی وجود نداره

N’oublie pas ta carte d’étudiant, faute de quoi en ne te laissera pas entrer
کارت دانشجوییت رو فراموش نکن، در غیر اینصورت اجازه ورود نخواهی داشت

■ گزاره وابسته موصولی

۱. جایگاه فاعل
در گزاره وابسته موصولی، به طور کل فاعل قبل از فعل می آید، اما وقتی که فاعل یک اسم است و فعل مکملی ندارد، مهکوس کردن متداول است

Le bruit que fait cette machine est insupportable
Le bruit que cette machine fait est insupportable

À Guernesey, j’ai visité la maison où a vecu? Victor hugu / où Victor hugu a vecu.

۲. La subordonnée relative incise
گزاره وابسته موصولی می تواند incise باشد، یعنی درون گزاره دیگری قرار بگیرد. اما ضمیر موصولی از مرجعش جدا نمی شود.

Le satellite qu’on vient de lancer permettra de recevoir dix chaînes de télévision de plus
ماهواره ای که تازه راه اندازی شده، ده کانال دیگر را خواهد گرفت

Ce champ est fréquemment inondé ; il borde la rivière
Ce champ qui borde la rivière est fréquemment inondé ⇒
این مزرعه که در کنار رودخانه است، مدام زیر آب است

نکته : وقتی گزاره موصولی توضیحی در معنای جمله ضروری نباشد، می توان آنرا بین رو ویرگول قرار داد.

Mon arrière-grand-mère, qui a 102 ans, vit seule chez elle
مادرِ مادربزرگم، که ۱۰۲ سال دارد، تنها زندگی می کند

۳. حالت در گزاره وابسته موصولی
• حالت در گزاره وابسته موصولی معمولا خبری است. اما در جمله ای که فرضیه را بیان می کند، می توان از وجه شرطی (conditionnel) استفاده کرد.

مقایسه :
Je connais un guide qui nous emmener au sommet du mont Blanc
من یک راهنما می شناسم که مارا به قله کوه بلان می برد. (اطلاعات قطعی)
Je connais un guide qui pourrait nous emmener au sommet du mont Blanc
من یک راهنما می شناسم که میتونه مارا به قله کوه بلان می برد. (اگه آزاد باشه)

Nous avons très envie d’acheter cette maison de campagne qui nous permettrait d’accueillir nos amis pendant le week-end
ما خیلی علاقه داریم این خانه حومه شهر را بخریم که به ما اجازه می دهد آخر هفته ها از دوستانمان پذیرایی کنیم. (اگه بخریم)

• وجه subjonctif هم در جمله هایی استفاده می شود که :
– یک تمایل یا درخواست را بیان می کند ؛

مقایسه :
J’ai trouvé un hôtel où les chiens sont acceptés
من هتلی پیدا کردم که سگ ها را می پذیرند. (یک واقعیت)
Je cherche un hôtel où les chiens soient acceptés (یک تمایل)
من دنبال هتلی میکردم که سگ ها را بپذیرند. (یک تمایل)

Je connais quelqu’un qui sait parler le coréen
من کسی را می شناسم که باد است کره ای حرف بزند. (یک واقعیت)
Y a-t-il parmi vous quelqu’un qui sache parler le coréen ?
بین شما کسی هست که کره ای حرف زدن بلد باشه؟ (یک درخواست)

– یک استثناء یا یک محدودیت را بیان می کند ؛
بعد از یک صفت عالی (superlatif) یا عباراتی مثل le seul ،l’unique ،le premier

C’est le plus beau film que j’aie vu cette année
این بهترین فیلمی بود که امسال دیدم

Neil Armstronge est le premier homme qui ait marché sur la Lune

بعد از یک عبارت منفی rien ،personne ،aucun(e) ،pas de و …

On n’a pas encore trouvé de médicament qui puisse guérir cette maladie
هنوز دارویی که بتواند این بیماری را درمان کند پیدا نشده است

Il n’y a que le titulaire qui connaisse le code de sa carte de crédit
فقط دارنده کارت کد کارت اعتباری خود را می داند

نکته :
۱. اگر گزاره وابسته یک مشاهده ساده از واقعیت را بیان کند باید از فعل خبری استفاده کنیم.

مقایسه :
Ils habitent dans la plus haute tour que vous trouverez à gauche en sortant du métro
آنها در بلندترین برجی زندگی میکنند که موقع خروج از مترو در سمت چپ می بینید. (مشاهده)
C’est la plus haute tour qu’on ait construite à Paris
این بلندترین برجی است که در پاریس ساخته شده است

۲. فعل subjonctif می تواند با jamais تشدید شود.

C’est la plus belle mise en scène de Carmen que j’aie jamais vue
این زیباترین نمایش روی صحنه کارمن است که من تاکنون دیده ام

• مصدر برای تاکید بر روی یک ایده محتمل استفاده می شود بعد از یک ضمیر موصولی که به همراه یک حرف اضافه بیاید یا بعد از ضمیر .
این همان فاعل فعل اصلی را دارد.

Elle est seule. Elle n’a personne à qui parler
او تنهاست. او کسی رو نداره که بتونه باهاش حرف بزنه

Pedro aimerait trouver deux étudiants avec qui partager son appartement
پدرو دوست داره دو دانشجو را بیابد که بتونه آپارتمانش را با آنها تقسیم کند

Il cherchait un endroit calme où passer ses vacances
او دنبال مکان آرامی میگرده که بتونه تعطیلاتش رو آنجا بگذرونه

مصدر همچنین در جملات غیرشخصی استفاده می شود.

Il n’est facile de trouver un restaurant où dîner après une heure du matin
آسان نیست پیدا کردن رستورانی که بشه بعد از ساعت یکِ صبح آنجا شام خورد

جدول ضمایر موصولی

نقش مرجع ضمیر جاندار (شخص) مرجع ضمیر بی جان (شیء یا حیوان) مرجع ضمیر خنثی
فاعل qui qui qui
مفعول مستقیم que que que
مکمل به همراه de dont dont dont
حروف اضافه ترکیبی با de (à cause de, à côté de, près de …) à côté de qui

(à coté duquel)

à coté duquel
à coté de laquelle
à coté desquel(le)s
à coté de quoi
مکمل به همراه حروف اضافه دیگر (avec, pour, devant …) pour qui
(pour lequel)
pour lequel
pour laquelle
pour lesquel(le)s
pour quoi
مکمل به همراه à à qui
(auquel)
auquel
à laquelle
auxquel(le)s
à quoi
مکمل مکان chez qui
مکمل زمان

گزاره وابسته موصولی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *