loading

گفتار نقل شده  Le discours rapporté

به یک موقعیت ارتباطی که در آن جمله ای را که مربوط به سخن گفته شده توسط خودش یا یک شخص دیگر است، بیان می کند “گفتار نقل قول شده” می گوئیم.

دو نوع گفتار نقل قول شده داریم :

• گفتار مستقیم
«La maîtresse a dit aux enfants : «Je vais vous lire une histoire
معلم به بچه ها گفت : «میخوام براتون یک قصه بخونم»

• گفتار غیرمستقیم
La maîtresse a dit aux enfants qu’elle allait leur lire une histoire
معلم به بچه ها گفت که میخواد براشون یک قصه بخونه

گفتار مستقیم یا غیر مستقیم، همچنین می تواند به صورت زیر باشد :

• یک پرسش مستقیم
«?La maîtresse a demandé aux enfants : «Voulez-vous que je vous lise une histoire
معلم از بچه ها پرسید : «میخواید براتون یک قصه بخونم؟»

• یک پرسش غیرمستقیم
La maîtresse a demandé aux enfants s’ils voulaient qu’elle leur lise une histoire”
معلم از بچه ها پرسید که آیا میخوان براشون یک قصه بخونه

■ تبدیل گفتار مستقیم به گفتار غیرمستقیم

مقایسه :
گفتار مستقیم
La semaine dernière , la celèbre actrice Chloé Dubois a déclaré à la télévision : «Je suis très fière du césar que j’ai reçu hier mais j’ai décidé de faire une pause dans ma carrière d’actrice. La semaine prochaine, je partirai me reposer dans une île de la Méditerranée et j’écrirai un livre sur le monde du cinéma
هفته گذشته، بازیگر مشهور کلوئه دوبوا در تلویزیون اعلام کرد : ” به خاطر جایزه سزار که دیروز دریافت کردم بسیار مفتخرم اما تصمیم دارم در حرفه بازیگری ام یک وقفه ایجاد کنم. هفته آینده، برای استراحت به یک جزیره مدیترانه خواهم رفت و کتابی در مورد دنیای سینما خواهم نوشت. “

گفتار غیرمستقیم
La semaine dernière , la celèbre actrice Chloé Dubois a déclaré à la télévision qu’elle étiat très fière du césar qu’elle avait reçu la veille mais qu’elle avait décidé de faire une pause dans sa carrière d’actrice. Elle a ajouté que la semaine suivante elle partirait se reposer dans une île de la Méditerranée et qu’elle écrirait un livre sur le monde du cinéma
هفته گذشته، بازیگر مشهور کلوئه دوبوا در تلویزیون اعلام کرد که به خاطر جایزه سزار که روز قبل دریافت کرده بسیار مفتخراست اما تصمیم دارد در حرفه بازیگری اش یک وقفه ایجاد کند. او اضافه کرد که هفته پیش رو، برای استراحت به یک جزیره مدیترانه می رود و کتابی در مورد دنیای سینما می نویسد

* انتقال از گفتار مستقیم به گفتار غیرمستقیم چندین تغییر به دنبال دارد :

– تبعیت توسط حرف ربط que : این باید با هر فعل تکرار شود ؛

qu‘elle avait reçu mais qu‘elle avait décidé

– حذف نشانه گذاری ها (دو نقطه، گیومه و …) ؛

– تغییر شخصِ ضمایر شخصی و کلمات مِلکی ؛

je suis très fière ⇒ elle était très fière
ma carrière d’actrice ⇒ sa carrière d’actrice
j’écrirai ⇒ elle écrirait

– تغییر زمان وقتی که فعل مقدماتی به زمان گذشته است ؛

suis fière ⇒ était fière
ai reçu ⇒ avait reçu
partirai ⇒ partirait

– اصلاح عبارات زمانی.

hier ⇒ la veille
la semaine prochaine ⇒ la semaine suivante

۱. افعال مقدماتی
فعل dire (گفتن) متداول ترین فعل بیانی است اما تعداد زیاد دیگری نیز وجود دارد :
affirmer (اظهار کردن), ajouter (اضافه کردن), annoncer (اعلام کردن), apprendre (یاد گرفتن), assurer (اطمینان دادن), avertir (اطلاع دادن), avouer (اعتراف کردن), certifier (تصدیق کردن), confirmer (تایید کردن), constater (متوجه شدن), crier (فریاد زدن), déclarer (اعلام کردن), s’écrier (فریاد زدن), entendre dire (شنیدن خبری نامشخص), faire remarquer (اشاره کردن), faire savoir (دانستن), garantir (ضمانت کردن), hurler (زوزه کشیدن), indiquer (نشان دادن), informer (خبر دادن), jurer (قسم خوردن), objecter (مخالفت کردن), préciser (مشخص کردن), prévenir (پیشگیری کردن), promettre (قول دادن), raconter (تعریف کردن), reconnaître (شناختن), remarquer (ملاحظه کردن), répéter (تکرار کردن), répliquer (جواب دندان شکن دادن), répondre (جواب دادن), soutenir (دفاع کردن), etc

انتخاب فعل مقدماتی به شما اجازه می دهد تا جزئیات گفتار نقل شده را بیان کنید.

L’homme a avoué que c’était bien lui qui avait volé la voiture
این مرد اعتراف کرد که او کسی است که ماشین را سرقت کرده است

Lucie a promis à son père qu’elle rentrerait avant minuit
لوسی به پدرش قول داد که قبل از نیمه شب برمی گردد

Il a précisé à ses amis que le lieu de rendez-vous était le café Voltaire près de l’arrêt de l’autobus 22
او برای دوستانش مشخص کرد که مکان قرار ملاقات کافه ولتر نزدیک ایستگاه اتوبوس شماره ۲۲ بود

• جایگاه فعل مقدماتی
در گفتار مستقیم، فعل، قبل، بعد و یا در میان نقل قول می آید.

– قبل از نقل قول
«.L’homme dit : «Je voudrais envoyer un paquet à la Martinique
مرد گفت : «من میخواهم یک پاکت به مارتینیک بفرستم.»

– بعد یا در میان نقل قول (در نوشتار)
در اینجا معکوس کردن فاعل اجباریست.

Je voudrais envoyer un paquet à la Martinique» , dit l’homme»
«Je voudrais , dit l’homme, envoyer un paquet à la Martinique.»

– در گفتار غیرمستقیم، فعل همیشه قبل از نقل قول می آید.

L’homme dit qu’il voudrais envoyer un paquet à la Martinique
مرد گفت که میخواهد یک بسته به مارتینیک بفرستد

۲. اصلاح وجوه و زمان ها

• افعال گفتار مستقیم خبری باشند.
– وقتی که فعل مقدماتی به زمان حال یا آینده باشد، زمان ها تغییری نمی کنند.

«.Il me dit : «Je n’ai pas bien noté ce que vous venez d’expliquer
Il me dit qu’il n’a pas bien noté ce que je viens d’expliquer ⇒
او به من گفت به چیزی که من الان توضیح دادم خوب دقت نکرد

«.Si on m’interroge, je dirai : «Je ne suis pas en courant de cette afaire
Si on m’interroge, je dirai que je ne suis pas en courant de cette afaire ⇒
اگر از من بپرسن، میگم که من در جریان این موضوع نیستم

– وقتی که فعل مقدماتی به زمان گذشته است، زمان ها طبق قانون مطابقت زمان ها اصلاح می شود.

discours direct                                                     discours indirect     
    présent                      ⇒         imparfait      
 passé composé          ⇒         plus-que-parfait      
(futur simple              ⇒         futur du passé (forme du conditionnel présent      
(futur antérieur          ⇒         futur antérieur du passé (forme du conditionnel passé      
مصدر + futur proche              ⇒         imparfait du verbe aller      
مصدر + passé récent            ⇒          imparfait du verbe venir + de       

Antoinette dit qu’elle a rencontré l’homme de sa vie
آنتوانت می گوید که او مرد زندگی اش را ملاقات کرد
Antoinette dit qu’elle vient de se fiancer
آنتوانت می گوید که او اخیرا نامزد کرده است
Antoinette dit qu’elle va se marier
آنتوانت می گوید که او به زودی ازدواج می کند
Antoinette dit qu’elle se mariera quand elle aura terminé ses études mais qu’elle n’est pas pressée
آنتوانت می گوید که او وقتی ازدواج خواهد کرد که درسش را تمام کند اما عجله ای ندارد

Antoinette a dit qu’elle avait rencontré l’homme de sa vie
آنتوانت گفت که او مرد زندگی اش را ملاقات کرده
Antoinette a dit qu’elle venait de se fiancer
آنتوانت گفت که او نامزد کرده است
Antoinette a dit qu’elle allait se marier
آنتوانت گفت که او به زودی ازدواج می کند
Antoinette a dit qu’elle se marierait quand elle aurait terminé ses études mais qu’elle n’était pas pressée
آنتوانت گفت که او وقتی ازدواج می کند که درسش را تمام کند اما عجله ای نداشت

• افعال گفتار مستقیم به وجوه دیگر باشند.
– به subjonctif ، زمان ها تغییر نمی کنند زیرا در زبان متداول، قانون مطابقت زمان ها مشاهده نمی شود.

«.Elle m’a dit : «Il faut que tu ailles à la Poste pour signaler ton changement d’adresse
Elle m’a dit qu’il fallait que j’aille à la Poste pour signaler mon changement d’adresse ⇒
او به من گفت که باید به اداره پست برم برای گزارش تغییر آدرسم

– به conditionnel ، زمان ها تغییر نمی کنند.

«.Elle m’a dit : «Il faudrait repeindre la chambre des enfants
Elle m’a dit qu’il faudrait repeindre la chambre des enfants ⇒
او به من گفت که اتاق بچه ها باید رنگ شود

– مورد خاصِ امری
در حالت امری، بدون در نظر گرفتن زمان فعل مقدماتی، فعل امری با “de + مصدر” جایگزین می شود.

«! Il a répété aux élèves : «Arrivez à l’heure le jour de l’examen
Il a répété aux élèves d’arriver à l’heure le jour de l’examen ⇒
او به بچه ها تاکید کرد که روز امتحان سر ساعت برسند

«! Le médecim m’a conseillé : «Ne consummez pas d’alcool pendant la durée du traitement 
Le médecim m’a conseillé de ne pas consummerd’alcool pendant la durée du traitement ⇒
دکتر به من توصیه کرد که در طول دوره درمان الکل مصرف نکنم

۳. اصلاح عبارات زمانی
اگر فعل مقدماتی به زمان گذشته باشند، عبارات زمانی اصلاح می شوند.«.Nos voisins nous avaient prévenus : «Nous recevrons des amis samedi prochain et nous ferons probablement du bruit
Nos voisins nous avaient prévenus qu’ils recevraient des amis samedi suivant et qu’ils feraient probablement du bruit ⇒
همسایگانمان به ما خبر دادند که شنبه بعدی پذیرای دوستانشان هستند و احتمالا سروصدا کنند

discours direct                              discours indirect  
aujourd’hui                  ⇒          ce jour-là  
ce matin                      ⇒          ce matin-là  
ce soir                          ⇒         ce soir-là  
en ce moment              ⇒         à ce moment-là  
ce mois-ci                    ⇒         ce mois-là  
hier                              ⇒         la veille  
hier soir                       ⇒         la veille au soir  
avant-hier                    ⇒         l’avant-veille  
dimanche prochain      ⇒         le dimanche suivant  
dimanche dernier        ⇒         le dimanche précédent  
il y a trois jours           ⇒         trois jours plus tôt / avant  
demain (matin, soir)  ⇒         le lendemain (matin, soir)  
après-demain               ⇒         le surlendemain  
dans trois jours            ⇒          trois jours plus tard / après  

نکته : به همین شیوه، قید زمان ici تبدیل می شود به .

«.Les Legrand m’ont dit : «Nous habitons ici depuis vingt ans
Les Legrand m’ont dit qu’ils habitons là depuis vingt ans ⇒
خانواده لگراند به من گفتند که بیست سال است آنجا زندگی می کنند

* اگر عبارات زمانی به زمانی نزدیک به حال اشاره کنند، اصلاح نمی شوند. اما باید به قانون مطابقت زمان ها احترام گذاشت.

بدون ارتباط با حال ارتباط با حال
Il y a dix jours, le gardien m’a dit que la piscine était fermée pour travaux jusqu’au lendemain Ce matin le gardien m’a dit que la piscine était fermée pour travaux jusqu’à demain
امروز صبح نگهبان به من گفت که استخر برای تعمیرات تا فردا بسته بود

■ تبدیل پرسش مستقیم به پرسش غیرمستقیم

مقایسه :

پرسش مستقیم
«? Il faisait chaud dans la pièce et un des employés à demandé : «Est-ce que je peux ouvrir la fenêtre qui est près de mon bureau
هوای اتاق گرم بود و یکی از کارمندان پرسید : “میتونم پنجره ای که نزدیک دفترمه رو باز کنم؟

و پرسش غیرمستقیم
Il faisait chaud dans la pièce et un des employés à demandé s’il pouvait ouvrir la fenêtre qui était près de son bureau
هوای اتاق گرم بود و یکی از کارمندان پرسید که میتونه پنجره ای که نزدیک دفترشه رو باز کنه

تبدیل پرسش مستقیم به غیرمستقیم تغییرات زیر را به دنبال دارد :

– تبعیت بوسیله حرف ربط si یا یک کلمه پرسشی (comment ،quand، pourquoi ، quel و غیره) ؛

– حذف حالت پرسشی ؛
حذف کلمه est-ce que یا برگرداندن فاعل به قبل از فعل، حذف علامت سوال، دو نقطه و گیومه.

– همان تغییرات زمانی، ضمایر شخصی و کلمات مِلکی و همان اصلاحات عبارات زمانی که در تبدیل تغییر گفتار مستقیم به غیرمستقیم انجام می شد.

۱. افعال مقدماتی
آنها با یک گزاره وابسته با حرف ربط si یا یک کلمه پرسشی می آیند.
متداولترین  فعل demander است. اما فعل های بسیار دیگری می توانند قبل از یک سوال بیایند : comprendre، dire، ignorer ، indiquer، s’informer، interroger، savoir، cehercher à savoir، vouloir savoir و غیره

J’ignore si le musée sera ouvert lundi
من نمی دانم که موزه دوشنبه باز خواهد کرد یا نه

Indiquez-moi où se trouve la mairie
به من بگو بده شهرداری کجاست

Je ne sais pas comment on écrit ce mot
نمیدونم این کلمه چطور نوشته میشه

نگویید :
interroger si / pourquoi
interroger pour savoir si / pour savoir pourquoi ⇒

Le policier a interrogé la gardienne pour savoir si elle avait entendu du bruit à ۴ heure du matin
مامور پلیس نگهبان را بازجویی کرد برای اینکه بداند آیا ساعت ۴ صبح سروصدایی شنیده است یا خیر

۲. تبعیت
• پرسش کلی، یعنی پرسشی که با بله یا خیر پاسخ داده می شود، بوسیله si معرفی می شود.
                    Intonation
Inversion      }  ⇒     si
                   Est-ce que

: Elle m”a demandé
«? Vous connaissez les chansons de Barbara»
«? Connaissez-vous les chansons de Barbara»
«? Est-ce que vous connaissez les chansons de Barbara»
Elle m”a demandé si je connaissais les chansons de Barbara ⇒
او از من پرسید که آیا ترانه باربارا رو می شناسم

توجه : si باید قبل از هر گزاره وابسته تکرار شود.

Il m’a demandé si je parlais anglais et si je pouvais traduire ce texte
او از من پرسید آیا انگلیسی بلدم و آیا می توانم این متن را ترجمه کنم

نکته : بله و خیر در گفتار غیرمستقیم با que می آیند.

J’ai dit que oui / J’ai dit que non

• پرسش جزئی

قیدها (où ،quand ،comment ،pourquoi ،combien و غیره) حفظ می شوند.

: Il m’a demandé
«? Comment tu t’appelles»
«? Comment t’appelles-tu»
«? Comment est-ce que tu t’appelles»
Il m’a demandé comment je m’appelais ⇒
او از من پرسید اسمم چیست

: Je voudrais savoir
«? Pourquoi vous riez»
«? Pourquoi riez-vous»
«? Pourquoi est-ce que vous riez»
Je voudrais savoir pourquoi vous riez ⇒
من میخوام بدونم شما چرا میخندید

نکته : وقتیکه فاعل یک اسم است و فعل، مفعول ندارد، معکوس کردن متداول است.

«? Il m’a demandé : «Comment vont vos parents
Il m’a demandé comment allaient mes parents ⇒
او از من پرسید حال والدینم چطور است

صفت ها و ضمایر پرسشی (quel ،lequel و غیره)حفظ می شوند.

«? Il m’a demandé : «Quel heure est-il 
Il m’a demandé quel heure il était ⇒
او از من پرسید ساعت چند است
«? Je lui ai demandé : «Lequel de ces lave-vaisselle est le moins bruyant
Je lui ai demandé lequel de ces lave-vaisselle est le moins bruyant ⇒
من از او پرسیدم کدامیک از ماشین های ظرفشویی کم سروصداتر است

– موقعیت ضمایر پرسشی quoi، que ،qui

   اشخاص
qui qui یا qui est-ce qui
qui یا qui est-ce que
préposition + qui préposition + qui

: Il a demandé
«? Qui est-ce qui veut venir avec moi»
«? Qui veut venir avec moi»
Il a demandé qui voulait venir avec moi 
او پرسید چه کسی میخواد با من بیاد
: Elle m’a demandé
«? Qui est-ce que tu invites à dîner»
«? Qui invites-tu à dîner»
Elle m’a demandé qui j’invitais à diner ⇒
او از من پرسید چه کسی را برای شام دعوت کرده ام

: À l’agence de voyages, on m’a demandé
«? Avec qui voyagez-vous»
«? Avec qui est-ce que vous voyagez»
À l’agence de voyages, on m’a demandé avec qui voyagais ⇒
در آژانس مسافرتی از من پرسیدند با چه کسی سفر می کنم

نکته : برای شناسایی یک شخص :

«? Elle a demandé : «Qui est-ce
Elle a demandé qui c’était ⇒

  اشیاء
ce qui que یا qu’est-ce qui
ce que que یا qu’est-ce que
préposition + quoi préposition + quoi

: Tout le monde se demande
«? Que se passe-t-il»
«? Qu’est-ce qui se passe»
Tout le monde se demande ce qui se passe ⇒
همه از هم می پرسند که چه اتفاقی افتاده

: Il voulait savoir
«? Qu’est-ce que tu lis»
«? Que lis-tu»
Il voulait savoir ce que je lisais ⇒
او میخواست بدونه که من چی میخونم

: Il m’a demandé
«? À quoi s’intéresse votre fils»
«? À quoi votre fils s’intéresse-t-il»
Il m’a demandé à quoi s’intéresse mon fils ⇒
او از من پرسید که پسرم به چه چیزی علاقه دارد

نکته : برای شناسایی یک شیء :

«? Il a demandé : «Qui est-ce que c’est
Il a demandé  ce que c’était ⇒

* نکته ای در مورد استفاده از ضمیر خنثی le
این ضمیر که در پرسش جزئی بکار می رود، در پرسش غیرمستقیم ناپدید می شود.

(Comment marche ton lecteur de DVD ? Explique-le-moi. (le = comment marche ton lecteur de DVD
Explique moi comment marche ton lecteur de DVD ⇒
برام توضیح بده دستگاه پخش دی وی دیِ تو چطور کار می کنه

(Quelles sont vos dates de vacances ? J’ai besoin de le savoir le plus vite possible. (le = quelles sont vos dates de vacances
J’ai besoin de le savoir quelles sont vos dates de vacances ⇒
باید بدونم روزهای تعطیلات شما چه تاریخی هستند

■ سبک غیرمستقیم آزاد
سبک غیرمستقیم آزاد روشی است که در زبان ادبی مورد استفاده قرار می گیرد. این روش چندین جنبه از گفتار مستقیم (نشانه گذاری، حروف ندا) و چندین جنبه از گفتار غیرمستقیم (تغییر ضمایر و کلمات ملکی، مطابقت زمانی، اصلاح قیدهای زمان) را ارائه می دهد. این با فقدان فعل مقدماتی و تبعیت توصیف می شود.
سبک غیرمستقیم آزاد خود را با روایت وفق می دهد. زبان گفتاری و نوشتاری، بدون دخالت نویسنده، به هم نزدیک می شوند. این اجازه بیان بهتر عواطف و احساسات را می دهد.

مقایسه :

• گفتار مستقیم :
Elle le regarda et lui dit : «”Oui, je t’ai aimé, beaucoup aimé. Ah, comme j’étais naïve ! Mais tu étais follement jaloux et tu m’a privée de ma liberté. Dès «aujourd’hui, je veux commencer nue nouvelle vie

• گفتار غیرمستقیم :
Elle le regarda et lui dit qu’elle l’avait beaucoup aimé. Elle reconnut qu’elle étais naïve. Elle lui expliqua qu’il était follement jaloux et qu’il avait privée de sa liberté. Elle ajouta que dès ce jour-là elle voulait commencer nue nouvelle vie

• گفتار غیرمستقیم آزاد :
Elle le regarda. Oui, elle l’avait aimé, beaucoup aimé. Ah, comme elle était naïve ! Mais il était follement jaloux et il l’avait privée de sa liberté. Dès aujourd’hui elle voulait commencer nue nouvelle vie
او بهش نگاه کرد. بله، او دوستش داشت، خیلی دوستش داشت. آه، چون او ساده بود. اما او دیوانه وار حسود بود و آزادی او را محدود کرده بود. از امروز، او میخواست زندگی جدیدی را شروع کند* سبک غیرمستقیم آزاد روشی است توسط رمان نویس ها مورد استفاده قرار می گیرد.(Il se disait qu’on la sauverait sans doute ; les médecins trouveraient un remède, c’était sûr !” (Flaubert, Madame Bovary
او با خود گفت که او بدون شک نجات پیدا خواهد کرد؛ پزشکان درمانی خواهند یافت، او یقین داشت !” (فلوبرت، خانم بواری)

گفتار نقل شده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *